مراکز تحقیقاتی

26آذرکارگاه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی
  • 5517
  • .
  • .کارگاه اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی توسط مرکز علوم حیوانات آزمایشگاهی و کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کردد
         http://vc.bmsu.ac.ir/ryeicbwsqmw7
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد