اخبار و اطلاعیه ها

18بهمنآدرس سایت های دانشگاه علوم پزشکی کشور
  • 12948
  • .
  • .

آدرس سایت  نام دانشگاه
http://abadanums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی آبادان
https://www.arakmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكي اراک
http://www.arums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
http://www.umsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
http://www.esfrums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی اسفراین
https://mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
http://www.abzums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی البرز
http://www.ajums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
http://iums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی ایران
https://irshums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
http://www.medilam.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی ایلام
http://www.mubabol.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بابل
http://www.mubam.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بم
http://www.behums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی بهبهان
http://www.bpums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر
http://www.bums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
http://www.tbzmed.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تبریز
http://www.thums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
http://www.trjums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی تربت جام
http://www.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://www.jmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
http://www.jums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی جهرم
http://nkums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
http://www.dums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی دزفول
http://www.rums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
http://www.zbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی زابل
http://zaums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
http://zums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی زنجان
http://savehums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی ساوه
http://www.medsab.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
http://www.semums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سمنان
http://www.sirums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی سیرجان
http://www.shmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
http://shoushtarums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی شوشتر
http://www.skums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
http://www.sbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شیراز
http://www.fums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی فسا
http://www.qums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی قزوین
http://www.muq.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی قم
http://kaums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کاشان
http://www.muk.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کردستان
http://www.kmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کرمان
http://www.kums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
http://gerums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی گراش
http://goums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی گلستان
http://www.gmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی گناباد
http://www.gums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی گیلان
http://www.larums.ac.ir دانشکده علوم پزشکی لارستان
http://www.lums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی لرستان
http://www.mazums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مازندران
http://mrgums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مراغه
http://www.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد
https://www.nums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
http://www.hums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
http://www.umsha.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی همدان
http://www.yums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
http://www.varastegan.ac.ir/fa/ مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
http://www.ssu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی یزد
http://khomeinums.ac.ir دانشگاه علو پزشکی خمین
https://www.uswr.ac.ir/ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
http://www.ams.ac.ir فرهنگستان علوم پزشکی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد