[Part_Header]

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

23تيردستورالعمل اجرایی سامانه جامع طبیب
  • 4416
  • .
  • .

مقدمه:
سامانه جامع طبیب ، سیستم یکپارچه با هدف ثبت فعالیت و ارزشیابی عملکرد آموزشی پژوهشی وخدمات سلامت اساتید،
دستیاران و دانشجویان است. ویرایش اول سامانه 01 دوره دستیاری دانشگاه را با محوریت log book 59/01/ و پروسیجرها از 0
پوشش داده بود. ویرایش دوم از آبان ماه سال 59 به تدریج تمام فعالیت های آموزشی درمانی و پژوهشی دستیاران را شامل شد.
علاوه بر این دانشجویان مقطع بالینی پزشکی عمومی نیز می توانند فعالیت های خود را در سامانه طبیب ثبت نمایند. ویرایش سوم
سامانه ، ثبت فعالیت و ارزشیابی عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد و ph.D و همچنین اعضای هیئت علمی را نیز مبتنی بر
آیین نامه ارتقا امکان پذیر نموده است و از 09 آذر ماه 0951 عملیاتی میگردد .
با توجه به گستردگی امکانات ویرایش سوم سامانه جامع طبیب ، این دستورالعمل اجرای نقش و وظایف هر واحد سازمانی و افراد
حقیقی و حقوقی را در کاربری سامانه مشخص نموده است . بدیهی است کارایی سامانه زمانی محقق میشود که هر کاربر نقش
خویش را به موقع و به درستی انجام دهد. نقش و وظایف هر کاربر در سامانه جامع طبیب وارد شده است و سیستم به صورت
خودکار اقدامات کاربران و لحظه انجام آن را ثبت می نماید. با این وجود تعهد حرفه ای و مدیریت سامانه توسط هر یک از همکاران
در حوزه مسئولیت خویش مطابق این دستورالعمل بیش از قابلیت های خودکار موجب کارایی سیستم خواهد بود.
1 معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی -
- بررسی امکانات پژوهشی سامانه جامع طبیب و تحلیل فرآیند های جاری معاونت پژوهشی به منظور قرار گرفتن در
سامانه جامع طبیب به نحوی که ماده 9 آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی را پوشش دهد.
- اقدام در جهت هم افزایی و تبادل اطلاعات سامانه های پژوهشی سامانه جامع طبیب به منظور پرهیز از دوباره کاری های
احتمالی
- بررسی و تایید اطلاعات بارگذاری شده ناشی از خوداظهاری اساتید در ماده 9 آئین نامه ارتقاء اساتید
2 دانشکده های پزشکی ، پرستاری ، بهداشت ، داروسازی و مراکز آموزشی درمانی -
2/1 ریاست دانشکدهای پزشکی ، پرستاری، بهداشت ، داروسازی و مراکز آموزشی درمانی -
o پیگیری منابع مالی و انسانی و تامین سخت افزارها و دیگر الزامات اجرای کامل سامانه در سازمان مربوطه
o نظارت بر اجرای کامل سامانه جامع طبیب برای ارزشیابی عملکرد اساتید و فراگیران در سازمان مربوطه
2/2 معاونت آموزش دانشکدها و مراکز آموزشی درمانی -
o سیاست گذاری ، نظارت و ایجاد هماهنگی میان معاونت های سازمانی و گروهای آموزشی در انجام به موقع و
صحیح وظایف و رفع تعارضات احتمالی میان کاربران متعد سامانه جامع طبیب در سازمان مربوطه
o تایید اطلاعات سامانه در ماده 1 آئین نامه ارتقاء برای اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه
o پیگیری نیازمند ها و الزامات اجرای بهینه سامانه از مبادی ذیربط
o نظارت بر تطابق فعالیت های ثبت شده در سامانه جامع طبیب و پیگیری موارد انحراف از برنامه درسی رشته
مربوطه از طریق گروه های آموزشی
2/2/1 مدیریت سامانه طبیب در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی -
 تحلیل سیستم و فرآیند های آموزشی، پژوهشی و درمانی در واحد سازمانی و انعکاس نیازمندی ها
به مدیریت یکپارچه سامانه جامع طبیب
 تعامل با تمام معاونت ها، گروه ها و کاربران جهت ارتقای قابلیت های سامانه و تامین نیازمندی های
آنان در سازمان مربوطه
 ثبت و به روزسانی اطلاعات فردی و آموزشی دانشجویان
 آموزش نحوه استفاده از سامانه جامع طبیب به کاربران در سازمان مربوطه
 نظارت بر ثبت و به روز رسانی برنامه های آموزشی و شیفت و روتیشن ها در سامانه جامع طبیب
توسط گروه های آموزشی
 نظارت بر فرآیند ثبت فعالیت ها و ارزشیابی عملکرد اساتید و فراگیران
 انتقال نیازمندی های نرم افزاری و همکاری در تحلیل فرایندها برای قرارگرفتن در سامانه با مدیریت
یکپارچه سامانه در دانشگاه
 تعیین سطح دسترسی و مدیریت کاربری اساتید و فراگیران در سازمان مربوطه
 اخذ گزارش فعالیت های ثبت شده و اعلام موارد انحراف از کوریکولوم به مسئولین ذیربط و به گروه
های آموزشی مربوطه
 اخذ گزارش های مورد نیاز تصمیم گیرندگان در سازمان مربوطه ، دانشگاه و وزارت مبتوع
2/2/2 مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی -
 ارائه مستندات آموزشی برای به روز رسانی اطلاعات فردی و آموزشی فراگیران در سامانه جامع
طبیب
 مشارکت در اخذ گزارشات و کارنامه عملکرد فراگیران برای ارسال به وزارت و سایر مراجع ذیصلاح
 انتقال نیازمندی های جدید و کمک به تحلیل فرآیندهای آموزش جهت ارتقائ امکانات سامانه
 مدیریت قابلیت های تکمیل شده و قابل بهره برداری سامانه جامع طبیب
 هم افزایی سامانه سما با سامانه جامع طبیب به منظور انتقال اطلاعات و پرهیز از دوباره کاری
2/2/3 مدیریت امور هیات علمی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی -
 اخذ گزارش و نظارت بر عملکرد اعضای هیات علمی و استفاده از آن در فرایند ارتقاء پایه و مرتبه
 نظارت بر تایید فعالیت های ثبت شده توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده در آئین نامه هیات علمی
2/2/4 معاون آموزش علوم پایه -
 بررسی امکانات سامانه جامع طبیب به منظور توسعه سامانه در مقطع علوم پایه پزشکی و تحصیلات
تکمیلی
 انتقال نیازمندی های آموزش علوم پایه و کمک به تحلیل سیستم جهت برنامه نویسی جدید در
سامانه
3 گروه های آموزشی -
3/1 مدیر گروه -
o نظارت بر فرآیند ثبت فعالیت دستیاران و دانشجویان و ارزشیابی فعالیت فراگیران توسط اساتید
o هماهنگی با بورد تخصصی و اعلام الزامات و دوره های اخذ و ارسال گزارش دستیاران به وزارت توسط واحد
تحصیلات تکمیلی بالینی
o پیگیری جهت رفع نیاز سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز گروه
o تایید گزارش عملکرد اساتید و فراگیران
3/2 کارشناس گروه -
o ثبت برنامه های آموزشی، در نظر گرفته شده برای اساتید ، دستیاران و دانشجویان در سامانه
o پیگیری و رفع اختلال دسترسی اساتید و فراگیران به سامانه
o پیگیری و ثبت حضور و غیاب و اخذ فعالیت اساتید و فراگیران در سامانه
o اخذ گزارشات لاگ بوک، روتیشن و پورتفولیو فراگیر و صدور کارنامه فراگیران
o ثبت کشیک اساتید و فراگیران
o پیگیری نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز گروه به منظور ارتقا کارآیی سامانه
3/3 معاون آموزشی گروه -
o انطباق برنامه های آموزشی ثبت شده دوره های دستیاری و پزشکی عمومی با کوریکولوم مربوطه
o پایش فعالیت های ثبت شده توسط فراگیران و اعلام موارد انحراف از کوریکولوم به آنان
o طراحی انواع فرم های ارزیابی فراگیر و ... مطابق کوریکولوم و اعلام به مدیریت سامانه طبیب
o پایش نتایج آزمون ها و الزامات ارتقای فراگیران گروه
3/4 معاون پژوهش گروه -
o بررسی امکانات سامانه جامع طبیب برای انجام فعالیت های پژوهشی اساتید و فراگیران گروه
o تحلیل فرآیند های پژوهشی گروه و انتقال نیازمندی های نرم افزاری جهت ارتقای سامانه
o تایید مستندات پژوهشی بارگذاری شده توسط اساتید و فراگیران در سامانه طبیب
3/5 اساتید -
o ارزیابی فعالیت های ثبت شده توسط فراگیران در بازه زمانی مشخص شده
o پایش فعالیت ثبت شده به صورت خودکار و تکمیل کارپوشه شخصی و ارتقا خود با ثبت فعالیت ها به صورت
خود اظهاری
o ثبت نمرات پایان دوره فراگیران از جمله ) اخلاق حرفه ای، صلاحیت بالینی، کارورزی، کارآموزی ...
3/6 دستیاران و دانشجویان -
o ثبت انواع فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی خود
o پایش فعالیت های ثبت شده خود و انطباق آن با حد نصاب های کوریکولوم
o شرکت در تمام برنامه هایی که از طریق سامانه در میز کار فراگیران انعکاس می یابد.
o به روزرسانی اطلاعت فردی
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه