[Part_Header]

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

8خردادشرح وظایف فرمانده دانشکده پزشکی
  • 1706
  • .
  • .

نقش:

مدیریت بر آموزش نیروی انسانی تخصصی متعهد و کار آزموده رسته بهداشت و درمان در رشته های پزشکی

محصول:

تربیت نیروهای آموزش دیده متخصص و تعهد

طرح ها و برنامه ها

نظارت ها و گزارش های صادره

شرح وظایف(فعایت ها یا تکالیف تخصصی)

1-آموزش نیروی انسانی تخصصی متعهد و کار آزموده رسته بهداشت و درمان در رشته های بهداشت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دوره های مقدماتی و عالی رسته ای بهداشت و درمان به منظور تامین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز سپاه.

2-برنامه ریزی اجرایی در راستای اهداف، سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی مصوب ابلاغی.

3-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش مقدماتی رسته ای ، عالی رسته ای، و دوره های داخلی و تخصصی رسته بهداشت و درمان در رشته های بهداشت در چهارچوب ضوابط ابلاغی.

4- برنامه ریزی اجرایی و انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی کاربردی بر مبنای طرح های مصوب در زمینه بهداشت.

5- انجام فعالیت های مورد نیاز و ارائه خدمات پژوهشی در راستای سیاست های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.

6-تهیه طرح ها و برنامه های دوره های آموزشی رشته های بهداشت مورد نیاز سپاه و قرار دادن در سیر مراحل تصویب.

7-برگزاری برنامه های آموزش مداوم جهت کارکنان رسته بهداشت و درمان به منظور حفظ و ارتقا جایگاه علمی و تخصصی آنان.

8-برگزاری سمینار ها و همایش های علمی و تخصصی برابر برنامه ها و ضوابط ابلاغی.

9-نظارت مستمر بر اجرای طرح های تحقیقاتی و انجام کنترل پروژه.

10-برآورد بودجه اقلام سرمایه ای و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه های مختلف دانشکده و پیگیری تامین آن.

11-برقراری ارتباط با مرکز آموزشی و پژوهشی در زمینه های علمی، نظامی در داخل و خارج از سپاه در چهارچوب ضوابط ابلاغی.

12-گسترش و ارتقا خدمات علمی و آموزشی از طریق ایجاد توسعه کتابخانه، اطلاع رسانی ، تالیف، ترجمه و نشر کتب و مقالات و نشریه علمی و تخصصی دانشکده.

13- برنامه ریزی و انجام فعالیت های تربیتی و خدمات دانشجویی و اداره دانشجویان دانشکده بر اساس دستور العمل ها و آیین نامه های مربوطه.

14-جذب و معرفی استادان مورد نیاز و پیگیری مراحل گزینش و استخدام آن ها بر اساس جدول سازمان مصوب.

15- برنامه ریز مناسب به منظور ارتقا سطح علمی اعضای هیئت علمی دانشکده و اعطای بورس ها و فرصت های مطالعاتی در چهارچوب ضوابط ابلاغی .

16-اداره و انجام امور اداری اعضای هیئت علمی دانشکده در چهارچوب ضوابط ابلاغی.

17- برنامه ریزی  و انجام امور اداری و پشتیبانی و مالی مورد نیاز دانشکده در چهارچوب ضوابط ابلاغی .

18- ارائه پیشنهاد استفاده از ظرفیت های خالی دانشکده و توانایی های بالقوه دانشجویان در راستای رفع نیاز های علمی و آموزشی  و پژوهشی سپاه و بسیج و نیرهای مسلح کشور.

19- پیگیری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده بر مبنای جدول سازمانی ابلاغی.

20- انجام سایر امور محوله در حوزه تخصصی.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه