آخرین اخبار EDC

3تيرکمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  • 10387
  • .
  • .

دكتر علي رحماني

  EDC مسئول كميته برنامه ريزي درسي

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

  رايانامه :

شماره تماس:
82483483
آدرس محل كار :

دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

C.V

خط مشی کمیته برنامه ريزي آموزشی ودرسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


 دكتر محسن صفاري

  EDC مسئول كميته آموزش پاسخگو وكميته ارزشيابي 

دانشيارگروه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)
رايانامه :
شماره تماس:
82483525
آدرس محل كار :

دانشكده بهداشت علوم پزشكي بقيه الله (عج)

C.V

خط مشی کمیته آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


دكتر رضا ميرنژاد 

  EDC مسئول كميته پژوهش درآموزش 

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)
رايانامه :
شماره تماس:
82482554
آدرس محل كار :

پژوهشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

C.V

 خط مشی کمیته پژوهش در آموزش


 دكتر مینو اسدزندی

  EDC مسئول كميته توانمند سازي 

استاديار دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)
رايانامه :
 Email: zandi498@yahoo.com
mazandi498@gmail.com

شماره تماس:
81263616
آدرس محل كار :

مرکز edc دانشگاه بقیه الله- ساختمان پیامبر اعظم ص

C.V


دكتر روح اله زابلي  

  EDC مسئول كميته استعداد هاي درخشان 

استاديار دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)
رايانامه :
شماره تماس:
آدرس محل كار :

دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

C.V

خط مشی کمیته استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)


دكتر هرمز سنايي نسب 

  EDC مسئول كميته دانش پژوهي 

دانشيار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

  رايانامه :

شماره تماس:
82483508
آدرس محل كار :

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

C.V


 دكتر مهدي مصري 

  EDC مسئول كميته اخلاق پزشكي 

استاديارپژوهشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)
رايانامه :
شماره تماس:
آدرس محل كار :

پژوهشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)

C.V


دكترمهدي مرشدي 

  EDC مسئول كميته مهارت هاي باليني 

استاديار دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)
رايانامه :
شماره تماس:
آدرس محل كار :

دانشكده پزشكي علوم پزشكي بقيه الله (عج)

C.V

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد