آخرین اخبار EDC

5تيرمعرفی و شرح وظایف EDC
 • 7488
 • .
 • .

 آقاي دکتر محمد کاظم امامی میبدی
 مدير مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي
استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
Email:


مركز توسعه آموزش علوم پزشكي EDC دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج) در ارديبهشت ماه سال 1386 رسما شروع به فعاليت نمود و در همان سال اقدام به راه اندازي دفاتر EDO دردانشكده ها نمود تا بتواند در راستاي گسترش برنامه هاي توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج) گامي نو و حركتي تحول آفرين را آغاز كند.

بالا بردن سطح كيفيت آموزش دانشگاه مهمترين دغدغه اين مركز بوده و در همين راستا در پي تقويت مراكز راه اندازي شده و راه اندازي كميته هاي EDC وسايت رايانه اي مركز به توانمند سازي اعضاء هيئت علمي اهتمام ورزيده است

ماْموريت وشرح وظايف مركز توسعه آموزش پزشكي (EDC)

مقدمه :

مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) متشکل از مدیرمرکز ، دبیر کمیته برنامه ریزی ، دبیر کمیته ارزشیابی ، دبیر کمیته پژوهش در آموزش و دبیر کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی و دبیر کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان تشکیل شده است که شرح وظایف این مرکز و کمیته های آن به شرح ذیل می باشد :

الف)ماْموريت :

    بهبود كيفيت آموزش تئوري وعملي وارتقاء توانايي وشايستگي هاي آموزش دهندگان و بهبود وتوسعه دوره هاي آموزشي

ب ( شرح وظايف:

1-افزايش مهارت ، توانمندي وعملكرد فارغ التحصيلان گروه پزشكي با اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي

2-طراحي ، اجراي رويكرد هاي جديد آموزش علوم پزشكي ونظام ارزشيابي

3-آموزش ،سازماندهي وحمايت علمي ومالي از پروژه هاي پژوهش در آموزش

4- ارزشيابي فعاليت هاي آموزش يادگيري – ياددهي در سطح دانشگاه

5- ارتقاء استانداردها وكيفيت آموزش در جهت برنامه هاي استراتژيك دانشگاه

6-ارتقاء ، رشد وپويايي اعضاي هياْت علمي در زمينه آموزش علوم پزشكي

7-جلب مشاركت دانشجويان در ارتقاء كيفيت آموزشي

8-به كارگيري وتوسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشگاه وتوسعه آموزشهاي الكترونيكي

9-ارزشيابيي دروني وبيروني گروههاي آموزشي

10-طراحي وپيگيري اجراي طرح دوره وطرح درس

11-اجراي ارزشيابي اساتيد توسط همكاران ، دانشجويان وخودارزشيابي

12-برقراري ارتباط مستمر با دفاتر توسعه توسعه آموزش دانشكده ها ومركز توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت درمان

13-توسعه امكانات خدمات آموزشي مركز متناسب با نيازهاي سپاه

14- نمايش وبرگزاري گنگره هاي آموزش پزشكي

کمیته برنامه ریزی :

 1. تهیه و تدوین برنامه استراتژیک مرکز توسعه آموزش و اجرای و ارزشیابی برنامه
 1. هدایت و نظارت بر تهیه Lesson plan  و Course planتوسط گروههای آموزشی از طریق EDO
 1. تدوین برنامه مدون ارزشیابی و بازنگری Curriculum
 1. مشارکت در طراحی ، اجرای ،بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم
 1. هدایت و نظارت بر مراکز مهارتهای بالینی در برنامه های آموزشی
 1. تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های آموزشی
 1. تهیه و تدوین الگوها ، فرمها و استانداردهای آموزشی و کمک آموزشی
 1. طراحی و تدوین و راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی
 1. تهیه تقویم آموزشی دانشگاه و برآورد ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو

10-هدایت و نظارت بر برگزاری آزمونهای داخلی و ارزیابی نهایی

11- همکاری در اجرای برنامه رتبه بندی دانشکده ها با وزارت بهداشت

12-انجام مطالعات و بررسی کارشناسانه جهت ارتقاء کیفیت آموزشی

11-طراحی و تدوین کتابچه های آموزشی

کمیته ارزشیابی :

 1. طراحی و تدوین شاخصهای ارزیابی آموزشی
 1. بررسی نظام مند آزمون های کتبی و مستند سازی نتایج آن
 1. بررسی آزمون های بالینی و مستند سازی نتایج
 1. ارائه بازخورد منظم نتایج بررسی آزمون ها به استادان ، مدیران ، گروهها و متولیان آموزشی
 1. هدایت و تشویق گروههای آموزشی جهت استفاده از روشهای نوین ارزشیابی
 1. طراحی و تدوین برنامه و ابزارهای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی
 1. نظارت بر نحوه ارزشیابی اساتید و مستندات آن
 1. ارائه نتایج ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی به گروههای آموزشی
 1. هدایت و نظارت بر ارزیابی درونی گروههای آموزشی

10-طراحی و اجرای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی

کمیته پژوهش در آموزش :

 1. برگزاری جلسات منظم کمیته به منظور بررسی طرحهای پژوهشی
 1.  نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهش  در آموزش
 1.  هدایت و تشویق اعضاء هیات علمی جهت انجام طرحهایی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 1.  جذب بودجه تحقیقاتی از مراجع ذیربط
 1.  هدایت و نظارت بر اجرای نتایج طرحهای تحقیقاتی
 1.  انتشار کتب و جزوات در زمینه آموزش پزشکی
 1.  انتشار مجله آموزش پزشکی
 1.  هدایت پایان نامه های دانشجوئی در زمینه آموزش پزشکی

کمیته رشد و بالندگی اعضای هیات علمی :

 1. نیازسنجی و تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی
 1. برگزاری کارگاههای آموزش پزشکی
 1. تشویق و هدایت گروههای آموزشی برای برگزاری ژورنال کلاب ، کنفرانس  و سمینارهای آموزشی
 1. ارائه دوره های آموزش کوتاه مدت آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی با مشارکت سایر دانشگاهها
 1. برگزاری دوره های علمی ، سیاحتی  ، زیارتی برای اعضای هیات علمی به همراه خانواده
 1. برگزاری جلسات اخوت برای اعضای هیات علمی به همراه خانواده
 1. نظارت و هدایت جهت تسریع درترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی

کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان :

 1. آگاه سازی مدیران آموزشی ، اعضاء هیات علمی و مسئولین دانشگاه از شرایط موجود آموزشی و خواسته های دانشجویان در حیطه آموزشی
 1. آگاه سازی دانشجویان از حقوق و نیازهای آنان در حوزه آموزشی
 1. برگزاری هم اندیشی دانشجویان با اعضائ هیات علمی در پایان هر نیمسال تحصیلی
 1. پیگیری درخواست های دانشجویان از حقوق و نیازهای آنان در حوزه آموزش
 1. تشویق و هدایت دانشجویان جهت طرحهای پژوهشی دانشجوئی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 1. پیگیری امور مربوط به ارتباط با نهادهای داخل و خارج از کشور و ارائه گزارش به مدیریت EDC
 1. شناسایی و جذب استعدادهای درخشان
 1. طراحی و تدوین برنامه جهت ارزیابی عملکردهای درخشان دانشجویان و طبقه بندی آنان
 1. بکارگیری ظرفیت و توانمندی های دانشجویان در پیشبرد اهداف مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی دانشگاه

10-فراهم نمودن زمینه رشد و گسترش نوآوری ، ابداع و خلاقیت در بین دانشجویان

11-تهیه و تدوین برنامه جهت تقدیر از استعدادهای درخشان

ماْموريت وشرح وظايف  دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی  EDO

مقدمه :

دفاتر توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) شامل سه دفتر دانشکده پزشکی ، پرستاری ، بهداشت است که رسالت و شرح وظایف این دفاتر در راستای ارتقائ کیفیت آموزشی در چهار حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش و رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی به شرح ذیل می باشد :

رسالت :

آموزش و تربیت دانش آموختگان کارآمد ، شایسته متعهد و مومن در جهت تامین نیازهای بهداشت و درمان نیروهای مسلح و جامعه .

شرح وظایف :

وظایف ، فعالیتها ی اصلی دفاتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکد ها به شرح زیر می باشد :

الف برنامه ریزی آموزشی :

1- نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan  

2- مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan وLesson plan  

3- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

4- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای نیروهای مسلح

5- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای دانش آموختگان

6- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (Skill Lab ,…)

7- استاندارد سازی برنامه های آموزشی

8- هدایت و نظارت برعملکرد استاد راهنما در دانشکده ها

ب ارزشیابی :

1- مدیریت ، هدایت و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

2- نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضاء هیات علمی

3- نظارت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

4- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران و فرآیندهای آموزشی

5- نظارت بر کیفیت روشهای ارزشیابی گروهها

6- ارزشیابی دانش آموختگان تا یک سال

ج پژوهش در آموزش :

1- ارایه مشاوره در زمیه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و زیر نظر EDC

2- تشویق و هدایت اعضاء هیات علمی در انجام پژوهش در آموزش

3- راهنمایی در نوشتن پروپوزال و ارسال آن به EDC

د رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی:

 1. تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت درکارگاههای آموزشی
 1. نیازسنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی
 1. نظارت و هدایت آموزشی اعضاء هیات علمی جدید
 1. نیازسنجی و توانمندی های آموزشی اعضاء هیات علمی
 1. نظارت و تایید امتیازات آموزشی  عضو هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

شرح وظایف کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان دانشکده:

1- شناسایی دانشجویان مستعد

2- ایجاد زمینه برای شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیت ها و تسهیل فعالیتهای ایشان

3- برگزاری جلسات هم اندیشی بین اعضاء هیات علمی و دانشجویان مستعد

4- ارزشیابی فعالیتهای علمی - تحقیقاتی  دانشجویان مستعد

5- گسترش نوآوری ، ابداع و خلاقیت و کارآفرینی در بین دانشجویان مستعد

6- شناسایی و معرفی دانشجویان نخبه جهت جذب در سازمان

7- ارائه گزارش عملکرد کمیته به مسئول EDC

8-نظارت و هدایت کارگاهها و سمینارهای دانشجوئی
 

 

آدرس :تهران ونك خيابان ملاصدرا خيابان شيخ بهايي دانشگاه بقيه الله(عج)

شماره تماس  : 82483639

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد