[03/23/2018 09:51:16 ق.ظ] [۱۳۹۷ جمعه ۳ فروردين] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

آيين نامه نحوه شناسايي، انتخاب و سطح بندي استعدادهاي درخشان دانشكده پرستاري بقیه الله

عناوين:

۱- عضويت افتخاري (اوليه)

۲- عضويت دائم

۳- عضويت فعال

امتيازات آموزشي- تحصيلي

5- امتيازات پژوهشي

6- امتيازات فرهنگي، هنري و ورزشي

7- امتيازات اجرايي

8-پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

- بر اساس آيين نامه وزارتي، دانشجويان ممتاز در سطوح سه گانه اي با ظرفيت 1% ، 3% و 5% دسته بندي

 مي شوند تا مجموعاً ۹% دانشجويان تحت حمايت و هدايت قرار گيرند. بر اين اساس، ۱% داراي بيشترين امتياز در سطح اول، ۳% بعدي در سطح دوم و ۵% بعدي در سطح سوم طبقه بندي مي شوند.

- عضويت در اين مجموعه در سه حالت تعريف مي گردد:

۱- عضويت افتخاري (اوليه)

۲- عضويت دائم

۳- عضويت فعال

تبصره ۱ : کليه اعضاي دفتر استعدادهاي درخشان تحت هيچ شرايطي نبايستي معدل کل آنها کمتر از حد آستانه آن رشته و مقطع تحصيلي ( 17 ) باشد. (جهت دانشجويان كارشناسي ارشد و PHD معدل 15 مدنظر مي باشد.)

تبصره ۲ : معدل کل کليه اعضا در پايان هر سال تحصيلي چک شده و در صورت نزول از حد مجاز، عضويت ملغي مي گردد.

تعريف انواع عضويت

۱- عضويت افتخاري (اوليه):

10% كليه افرادي كه رتبه هاي بالاتري را در كنكور سراسري به نسبت ساير هم كلاسي هاي خود داشته اند (الزام داشتن كارنامه)

تبصره ۱: اعضاء افتخاري صرفا از مزاياي عضويت برخوردار ميشوند و وارد سطوح ۱ تا ۳ نخواهندشد.

تبصره ۲: عضويت افتخاري شامل دانشجويان سال اول مي شود و بايستي در طي يک سال ارتقاء يافته و در غير اين صورت عضويت ملغي مي گردد.

۲ عضويت دائم:

افراد واجد شرايط ذيل به عنوان عضو دائم دفتر شناخته مي شوند:

- کسب مدال جهاني يا کشوري در المپيادهاي رياضيات, فيزيک, نجوم, شيمي, زيست شناسي و کامپيوتر (با ارائه تائيديه از وزارت آموزش و پرورش)

- ابداع يا اختراع تائيد شده در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع.

- 10% اول پذيرفته شدگان در آزمونهاي ورودي دوره هاي تحصيلات تکميلي کارشناسي ارشد و PHD (حداقل يک نفر)

- کسب عنوان برتر در جشنواره جوان خوارزمي و جشنواره رازي و ساير جشنواره هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

- کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري

تبصره ۱: افراد فوق الذکر به شرط عدم نزول معدل کل از حد آستانه, همواره به عنوان عضو دفتر باقي مي مانند.

تبصره ۲: افراد فوق الذکر در صورت کسب امتيازات لازم (بدون نياز به گذشت يک سال) وارد سطوح طبقه بندي مي شوند.

۳- عضويت فعال:

افرادي که بتوانند ميزان امتياز لازم را جهت سطوح سه گانه بر اساس جدول امتياز بندي مدون شده کسب نمايند به عضويت دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه در مي آيند.

تبصره ۱: الزامي به طي مراحل از سطح ۳ به ۱ وجود نداشته، امکان جهش بين سطوح وجود دارد.

تبصره ۲: کليه دانشجويان و اعضا، در پايان هر نيمسال تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته و سطح بندي مي شوند.

تبصره ۳: کليه دانشجويان عضو، بايستي ضوابط اخلاقي شايسته دانشجويان ممتاز را احراز و حفظ نمايند.

تبصره ۴: افراد داراي امتياز مشابه در سطح بالاتر طبقه بندي مي گردند.

امتيازات بر اساس جدول امتيازات که توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشكده تدوين مي گردد، مشخص شده و به اعضا تعلق مي گيرد و اصولاً سيستم سطح بندي و امتيازدهي پيشنهادي به صورت ديناميک مي باشد و براساس محاسبه انحراف معيار طرح ريزي شده، تا همواره ۹% دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده را تحت پوشش قرار دهد.

تبصره ۵: صرفاً دانشجويان مقاطع كارداني و بالاتر تحت پوشش اين برنامه قرار مي گيرند.

10% دانشجويان معرفي شده سازمان سنجش در اولين سال تحصيل و در ليست اعضاي عضويت افتخاري (اوليه) قرار مي گيرند و دانشجوياني که در آن ليست نمي باشند و از طرق ديگر امتياز کسب مي نمايند، در پايان سال اول تحصيلي مي توانند به عضويت افتخاري (اوليه) دانشكده درآيند، ولو امتياز آنها بالاتر از حد اين گروه باشد و فقط پس از يکسال عضويت در اين سطح مي توانند به سطوح بالاتر ارتقا يابند، که البته منوط به حفظ شرايط مي باشد.

- امتيازات کسب شده جهت هر سطح به همراه کليه مدارک و مستندات لازم بايستي در پرونده دانشجو ثبت و لذا هر شاخص فقط يکبار قابل محاسبه مي باشد.

- دفتر استعدادهاي درخشان صرفاً وظيفه اعلام آئين نامه هاي شرايط عضويت و ارتقاء را دارد و پيگيري وضعيت عضويت، تعيين سطح، جمع آوري مدارک و ارائه به مراجع ذيربط به عهده دانشجويان مي باشد.

جدول امتيازبندي استعدادهاي درخشان

اين امتيازات شامل گروههاي زير مي باشد:

۱ امتيازات آموزشي- تحصيلي

۲ - امتيازات پژوهشي

۳ - امتيازات فرهنگي، هنري و ورزشي

۴ - امتيازات اجرايي

۱ امتيازات آموزشي- تحصيلي:

کليه امتيازات آموزشي بايستي مستند و با تاييد آموزش دانشکده يا سازمان سنجش، دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي و ساير سازمانهاي مربوطه باشد تا قابل استفاده گردد.

الف - برندگان مدالهاي طلا، نقره و برنز المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيک، شيمي، کامپيوتر و زيست شناسي و افراد برگزيده جشنواره رازي و خوارزمي با تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و افراد داراي اختراع و ابداع مربوط به علوم پزشکي که در سازمان ثبت اختراعات و پژوهشهاي کشور و يا سازمان ثبت اختراعات و پژوهشهاي كشور و يا سازمان ثبت اختراعات جهاني WTO و يا سازمان ثبت اختراعات و ماركهاي تجاري آمريكا USPTO ثبت شده و فرد داراي گواهي مستند و معتبر از سازمان مربوطه باشد.

 

 

 

 

رتبه 3 (برنز)

رتبه 2 (مدال نقره)

رتبه 1 (مدال طلا)

 

80

100

120

المپياد جهاني

50

60

80

امپياد كشوري

-

-

100

ابداع يا اختراع در WTOيا USPTO

-

-

50

ابداع يا اختراع داخلي

20

50

70

برگزيدگان جشنواره خوارزمي و رازي

15

30

50

برگزيده سمينار معتبر بين المللي

5

10

15

برگزيده سمينار داخلي

تبصره ۱: چنانچه سميناري فاقد رتبه بندي بوده و مقالات برتر صرفا به عنوان مقاله برگزيده معرفي شده باشند, به فرد برگزيده معادل رتبه ۲ امتياز تعلق مي گيرد.

تبصره ۲: امتيازات مربوط به سمينارهاي داخلي و خارجي حداکثر بوده و طبق نظر شوراي مشاوران, بر حسب اعتبار سمينار, کسري از امتيازت فوق تعلق خواهد گرفت.

ب - به هر نيمسال تحصيلي دانشجو (غير از ترم تابستان و ترم آخر) که حداقل ۱۴ واحد مجاز را داشته باشد و معدل بالاي 17 کسب نمايد بشرح ذيل امتياز داده مي شود.

 

01/15-16

01/16-17

01/17-18

01/18-19

01/19-20

معدل مقطع دكتري و كارشناسي ارشد

5

10

15

22

25

امتياز مقطع دكتري و كارشناسي ارشد

49/17-17

18-50/17

45/18-18

19-5/18

20-19

معدل مقطع كارشناسي و كارداني

5

8

12

18

20

امتياز مقطع كارشناسي و كارداني

۵ به رتبه آموزشي فرد در هر کلاس (در هر ترم) بر اساس معدل کل مطابق جدول زير امتياز داده مي شود:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه در كلاس بر حسب تعداد دانشجو

-

-

-

-

-

1

2

3

4

6

زير 50 نفر دانشجو

-

-

-

1

2

3

4

5

6

8

50 - 100 نفر دانشجو

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بيش از 100 نفر دانشجو

تبصره ۱: رتبه آموزشي دانشجو بر اساس معدل کل درج در کارنامه تحصيلي (مورد تاييد اداره آموزش دانشكده) مشخص مي شود.

تبصره ۲: دانشجويان انتقالي و مهمان در صورت تاييد دانشگاه مبدا مبني بر اينكه فرد داراي رتبه آموزشي در هنگام تحصيل در آن دانشگاه بوده است به تفكيك ترم و رتبه آموزشي مي توانند امتيازات را كسب نمايند.

-به رتبه كشوري و دانشگاهي در آزمونهاي سراسري (كارداني به كارشناسي، كارشناسي ارشد و PHD ) بشرح ذيل و با شرط حضور در امتحان اصلي دوره و در زمان مقرر، مطابق جدول ذيل امتياز داده مي شود:

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

100

110

120

130

140

150

160

180

190

200

امتياز رتبه كشوري

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

امتياز رتبه دانشگاه

تبصره ۱: رتبه آموزشي براي دانشجويان انتقالي و مهمان در صورتي که دانشگاه مبداء از دانشگاههاي تيپ يک دولتي باشد قابل محاسبه مي باشد.

تبصره ۲: رتبه دانشگاهي در مورد دانشجويان انتقالي و مهمان فقط در دانشگاههاي مبداء تيپ ۱ مورد قبول مي باشد.

تبصره ۳: امتياز کسب شده جهت يک رتبه کشوري مجدداً تحت عنوان رتبه دانشگاهي، در صورت وجود، محاسبه نمي گردد و ابتدا ملاک رتبه کشوري مي باشد.

- به رتبه کشوري در امتحان ورودي کارداني به کارشناسي، مطابق جدول زير امتياز داده مي شود:

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رتبه

2

2

4

6

8

10

20

30

40

50

امتياز

تبصره ۱: رتبه کشوري فقط در آزمون دانشگاه هاي دولتي مورد تائيد مي باشد.

تبصره ۲: کليه رتبه هاي کشوري و دانشگاهي فقط در صورت اخذ در آزمون دانشگاههاي دولتي تيپ I مورد قبول مي باشد.

تبصره ۳: دانشجويان داراي مدارک بين المللي از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، در صورت تاييد در شوراي آموزشي دانشگاه مي توانند حسب نظر شورا و درجه تحصيلي اخذ شده طبق جدول ذيل تا ۵۰ امتياز کسب نمايند.

 

مدرك كارشناسي

مدارك كارشناسي ارشد

مدرك دكترا و PHD

امتياز برحسب نمره

40

60

80

A

20

40

60

B

10

20

40

C

- دانشجويان داراي مدارك زبان خارجه از آزمونهاي معتبر بين المللي طبق جدول زير امتياز كسب مي نمايند:

1

2

5

10

14

17

20

امتياز آزمون

4.5

5

5.5

6

6.5

7

>7

IELTS

     

A1

A2

B1

B2

DELF

477-499

500-526

527-553

554-579

580-616

617-639

640

TOEFL

-امتيازات پژوهشي:

الف- تاليف کتاب مورد تاييد شوراي انتشارات دانشگاه، جهاد دانشگاهي و يا ثبت شده در کتابخانه ملي و داراي شابک که مربوط به علوم پزشکي باشد برحسب درصد صفحات تاليف شده توسط دانشجو از کل کتاب تا سقف ۴۰ امتياز.

ب- ترجمه کتاب در صورت تائيد آن توسط شوراي انتشارات دانشگاه بر حسب درصد صفحات ترجمه شده تا سقف ۲۰ امتياز.

ج- تهيه مقاله تحقيقاتي چاپ شده در مجلات بين المللي داخلي يا مجلات معتبر خارجي که مربوط به علوم پزشکي باشد مطابق جدول زير امتياز داده مي شود:

 

 

گذشته نگر

مورد/شاهدي

توصيفي

آينده نگر

گزارش مورد

مروري

Systematic review

مجلات داخلي

20

40

30

50

25

20

45

مجلات خارجي

40

70

60

75

50

40

70

 

تبصره ۱: امتياز برحسب تعداد اعضاي فعال مقاله بر حسب در صد کسر مي گردد، مگر آنکه استاد مشاور و راهنماي مقاله که بايستي از اعضاي هيات علمي دانشگا ههاي تيپ ۱ کشور باشد سهم فعاليت دانشجوي نامبرده را کتباً اعلام نمايد.

تبصره ۲: امتيازات اعلام شده حداکثر امتياز قابل کسب بوده که با نظر شوراي پژوهشي و يا شوراي مشاوران دفتر استعدادهاي درخشان به دانشجو داده مي شود.

تبصره ۳: امتيازات فوق بر حسب ضريب مندرج در جدول ذيل تعلق خواهد گرفت:

 

مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجي يا داخلي انگليسي زبان

ضريب

ايندكس شده در ISI

1

ايندكس شده در Cochrane, Medline, ISI, Index Medicus

9/0

ايندكس شده در Chemical abstract, Embase, Biologica abstract, IPA, Corrent content

8/0

ايندكس شده در ساير سايت هاي تخصصي شامل : Cab, Psycinfo, Econilt, Socio file, Dissertation abstract, TOX LINE, AIDS Line, Health

7/0

فاقد ايندكس

6/0

 

تبصره ۴: سقف امتياز مربوط به مجلات داخلي شامل مجلات ايندکس شده مي باشد. به مجلات داخلي۰ فاقد ايندکس که مصوب وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي باشند, ضريب 8/0 و به ساير مجلات داخلي ضريب 5/0 تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۵: چنانچه مجله خارجي داراي Impact factor باشد، پس از اعمال ضريب، Impact factor به امتياز نهايي اضافه خواهد شد.

د- به تهيه مقاله تحقيقاتي چاپ شده در کتابچه کنفرانسهاي داخلي يا خارجي که بصورت شفاهي يا پوستر ارائه شده باشد به شرط ارائه گواهي ارائه مقاله و تاييد اعتبار کنگره توسط شوراي مشاوران, طبق جدول زير امتياز داده مي شود:

 

كنگره

مقاله

كنگره داخلي

كنگره بين المللي داخلي

كنگره بين المللي خارجي

مقاله ارائه شده شفاهي

10

15

30

مقاله بصورت پوستر

8

10

15

 

ه- شرکت در کنگره هاي خارجي بين المللي به ازاء هر روز تا سقف ۲ امتياز و شرکت در کنفرانسهاي داخلي بين المللي به ازاء هر روز تا سقف ۱ امتياز دارا مي باشد.

و- به فعاليت در امور اجرايي و تدريس دانشجويان ساير مقاطع تحصيلي ( از جمله کارگاههاي علمي- پژوهشي) به ازاء هر ۵۰ ساعت فعاليت تائيد شده در پروژه و تدريس به ترتيب حداکثر ۵ و ۱۵ امتياز به دانشجو تعلق مي گيرد. (جهت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري)

ز- به ارائه طرحهاي اصلاحي در عملکرد آموزشي، اداري و اجرايي دانشگاه که تاييد کميته ارتقاء کيفيت دانشگاه رسيده باشد بر حسب امتياز کسب شده در آن کميته معادل نسبي آن تا حداکثر ۳۰ امتياز داده مي شود.

ح- داوري طرحهاي تحقيقاتي و مقالات مربوط به کنفرانسها و مجلات دانشجويي معتبر به ازاء هر ۵ طرح و مقاله تا سقف ۱ امتياز.

ط- فعاليت در برگزاري کنگره ها و سمينارهاي بين المللي داخلي به ازاء هر ۵۰ ساعت فعاليت زماني تاييد شده و مستند ۲ امتياز تعلق مي گيرد.

ي- به مجري طرحهاي تحقيقاتي کاربردي در امور بهداشت و درمان مصوب معاونت پژوهشي ۱۰ امتياز تعلق ميگيرد.

تبصره ۱: به رئيس و دبير کنگر ههاي کشوري تا سقف ۸ امتياز و دبيران کميت ههاي اجرايي و علمي تا سقف ۳ امتياز علاوه بر امتياز کسب شده در ازاء فعاليت تعلق مي گيرد.

تبصره ۲: به سردبير و عضو هيات تحريريه مجلات معتبر دانشجويي با محتواي علمي و آموزشي به ۰ امتياز تعلق مي گيرد. / ۰ و ۲ / ازاء هر شماره بترتيب ۵ کليه امتيازات پژوهشي اخذ شده فوق بايستي مستند و با تائيد معاونت پژوهشي دانشکده يا دانشگاه مربوطه و در مورد کنگره ها و سمينارها با تائيد کتبي سازمان برگزار کننده آن برنامه همراه باشد و در موارد فاقد مستندات کافي نظر شوراي آموزشي دانشگاه تعيين کننده خواهد بود.

۳ امتياز فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، هنري و ورزشي:

الف مشارکت در فعاليتهاي فرهنگي، هنري، آموزشي، اجتماعي و ورزشي دانشگاه که به تائيد معاونت ۰ امتياز تعلق / دانشجويي- فرهنگي دانشگاه برسد، به ازاء هر سال فعاليت در کليه حيطه ها مجموعا ۵ مي گيرد.

ب- به کسب مقامهاي اول تا سوم در مسابقات دانشجويي سراسري فرهنگي، علمي و هنري که مورد تاييد معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه باشد بر اساس جدول زير امتياز تعلق ميگيرد.

سوم

دوم

اول

مقام

15

20

25

بين المللي

4

6

10

كشوري

1

2

3

دانشگاهي*

* مسابقات بايستي از نظر اعتبار و ارزش مورد تاييد شوراي هدايت دانشگاه باشد.

ج- به دانشجوياني که به عنوان مسوول در حوز ههاي فرهنگي دانشگاه فعاليت مينمايند در صورت ايجاد تحول ساختاري شاخص در واحد مربوطه طبق تاييد شوراي هدايت حداکثر ۱۵ امتياز تعلق ميگيرد.

تبصره ۱: امتيازات کسب شده دانشگاهي درباره دانشجويان انتقالي و مهمان، فقط در صورتي که دانشگاه مبدا از دانشگاههاي دولتي تيپ ۱ و ۲ بوده و کتباً توسط آن دانشگاه تاييد گردد قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره ۲: کليه دانشجوياني که در اين حيطه ها فعاليت دارند مانند ساير گروهها بايستي معدل کل کمتر از 17 در هيچ مقطعي نداشته باشند.

 

دانشجوي عزيز:اين پرسشنامه جهت شناسايي،انتخاب و سطح بندي استعدادهاي درخشان دانشكده پرستاري تهيه  شده است که شامل اطلاعات فردي،امتيازات آموزشي- تحصيلي، امتيازات پژوهشي، امتيازات فرهنگي، هنري و ورزشي، امتيازات اجرايي است.لطفاً‌ در تكميل آن نهايت دقت را داشته باشيد.          "مرکز استعدادهاي درخشان دانشکده پرستاري ( واحدEDO)"

نام:                                             نام خانوادگي:                          سن:           جنس: مرد £     زن £      سال ورود به دانشگاه:

رتبه قبولي در دانشگاه:                                سهميه ورودي: آزاد  £  مناطق محروم   £  شاهد £

 

وضعيت خدمت سربازي:

رشته تحصيلي: پرستاري  £  مامايي   £  اتاق عمل   £  هوشبري    £ فوريت پزشکي£

مقطع تحصيلي: کارداني   £  کارشناسي پيوسته   £  کارشناسي نا پيوسته   £  کارشناسي ارشد   £  دکتري £

 

آيا دانشجوي مهمان يا انتقالي هستيد؟       بلي   £  خير £ 

نام دانشگاه انتقالي:                             معدل كل دوره تا كنون:                                  تعداد واحدهاي گذرانده تا کنون:

اكنون ترم چندم تحصيلي هستيد ؟

تعداد واحدهاي ترم جاري:

آيا كارمند هستيد ؟             بلي   £  خير      £آيا كار دانشجويي داريد ؟       بلي   £  خير   £ 

توانايي شما در چه زمينه اي است ؟

كامپيوتر   £  زبان   £  روش تحقيق   £  خط   £  نقاشي   £  ساير موارد......

محل سكونت:          منزل   £  خوابگاه   £شماره تلفن تماس:                                 پست الکترونيک(e- mail)

 

امتيازات آموزشي- تحصيلي

1- چنانچه در هر يک از موارد زير داراي مقام مي باشيد، علامت بزنيد و نوع مدال خود را مشخص کنيد.

 

 

 

رتبه 1(مدال طلا)

رتبه 2(مدال نقره)

رتبه 3(برنز)

 

المپياد جهاني

 

 

 

 

المپياد کشوري

 

 

 

 

ابداع يا اختراع در

   [1]WTO   يا  [2]USPTO

 

 

 

 

ابداع يا اختراع داخلي

 

 

 

 

برگزيدگان جشنواره خوارزمي و رازي

 

 

 

 

برگزيده سمينار معتبر بين المللي

 

 

 

 

برگزيده سمينار داخلي

 

 

 

  

*ميزان امتياز:

 

 2- مقطع تحصيلي:     کارداني   £  کارشناسي   £  کارشناسي ارشد   £   دکتري   £ 

معدل در نيمسال گذشته:                              تعداد واحد در نيمسال گذشته:

 

*ميزان امتياز:

 

3-رتبه دانشجو در کلاس در ترم گذشته:                                                    ميزان دانشجويان کلاس:

زير 50 نفردانشجو   £  100-50 نفر دانشجو   £  بيش از 100 نفر دانشجو £

 

*ميزان امتياز:

 

4- رتبه کشوري و دانشگاهي کسب شده در آزمون سراسري کارداني به کارشناسي، کارشناسي ارشد و PHD      رتبه کشوري:               رتبه دانشگاهي:

 

*ميزان امتياز:

5- آيا مدرک بين المللي از دانشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي داريد؟    بلي  £  خير £

-مدرک در چه مقطعي؟        کارشناسي  £ کارشناسي ارشد    £  دکترا و PHD £

- نمره مدرک:     £ C £      B£     A

 

*ميزان امتياز:

 

6- در كداميك از آزمون هاي زبان خارجه معتبر بين المللي شركت نموده ايد ؟                   £ TOEFL £                DELF £             IELTS

نمره کسب شده در آزمون فوق:                                            تاريخ شركت در آزمون فوق:

 

*ميزان امتياز:

 

امتيازات پژوهشي

1- آيا تاليف کتاب داشته ايد؟         بلي     £ خير   £ در صورت بلي، كتاب داراي كدام مشخصه زير مي باشد ؟

مورد تأييد شوراي انتشارات دانشگاه   £ مورد تأييد جهاد دانشگاهي   £ثبت در كتابخانه ملي و داراي شابك   £نام کتاب و شماره شابک و تعداد صفحات آن:

 

*ميزان امتياز:

2-آيا ترجمه کتاب داشته ايد؟     بلي  £  خير £ 

آياکتاب حاضر مورد تاييد شوراي انتشارات دانشگاه قرار گرفته است؟     بلي   £  خير    £نام کتاب و شماره شابک و تعداد صفحات آن:

 

*ميزان امتياز: