[03/20/2018 04:17:42 ب.ظ] [۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته
مقدمه :
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 1376، پس از اجرای یک دوره 5 ساله و مشاهده کاستی ها و همچنین تطبیق با سیاست های آموزش عالی در سطح تحصیلات تکمیلی نیاز به اصلاحات و تغییراتی داشت که باید در آن به عمل می آمد.
این تغییرات براساس نظرات رسیده از دانشگاهها، اعضاء هیات علمی، مسئولان اجرایی و پیشنهادهای معاونین آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در گردهمائی های ادواری توسط کمیسیون تدوین آئین نامه ها، جمع آوری و بصورت پیوست تنظیم، تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد شد.
شورای عالی برنامه ریزی طی جلسات 285 تا 291 خود، این پیشنهادها را بررسی و با اصلاحاتی آن را تصویب کرد.
این آئین نامه جایگزین آئین نامه قبلی میشود و از آغاز سال تحصیلی 74-1373 برای دانشجویان ورود این سال و بعد از آن لازم الاجراء است و به موجب آن همه آئین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن، برای مشمولان این آئین نامه لغو میگردد.
فصل اول
کلیات
ماده 1 تعریف:
دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است که پس از آن به اجرا در میآید و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوطه منتهی میگردد.
تبصره: در این آئین نامه به منظور اختصار به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی مجاز که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری (تحصیلات تکمیلی) فعالیت دارند، موسسه گفته میشود.
ماده 2 هدف:
هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی با روش های پژوهش علمی، مهارت لازم را برای آموزش، پژوهش و خدمات پیدا میکند.
فصل دوم
شرایط ورود
ماده3:
شرایط ورود به دوره به شرح زیر است:
1-3- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
2-3- داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های مورد قبول.
3-3- برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته تحصیلی.
4-3- موفقیت در آزمون ورودی دوره.
تبصره: مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است.
فصل سوم
واحدهای درسی
ماده4:
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه، برحسب رشته، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.
تبصره1: چنانچه به تشخیص کمیته تحصیلات تکمیلی، گذراندن تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی بعنوان دروس کمبود یا جبرانی برای دانشجو ضروری تشخیص داده شود، وی مکلف است آن دروس را براساس برنامه مصوب اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد و مطابق این آئین نامه بگذراند.
تعداد دروس جبرانی در هر رشته حداکثر 24 واحد است.
تبصره2: در انتخاب دروس اولویت با دروس جبرانی است، تعیین تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چارچوب برنامه مصوب آموزش عالی برنامه ریزی برعهده کمیته تحصیلات تکمیلی موسسه ذیربط است.
تبصره3: به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی از دورس جبرانی، یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده میشود.
ماده 5:
تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد برای همه رشته ها بین 4 تا 10 واحد درسی، مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی است.
ماده6:
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب کند و در موارد استثنایی با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی، این تعداد میتواند به 16 واحد افزایش یابد.
تبصره1: در آخرین نیمسال تحصیلی، نام نویسی دانشجو در کمتر از 8 واحد درسی بلامانع است.
تبصره2: دانشجویانی که برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده اند نمیتوانند آن درس یا دروس را مجددا در دوره کارشناسی ارشد بگذرانند، این دانشجویان باید با گرفتن دیگر دروس انتخابی جمع واحدهای درسی خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.
فصل چهارم
حضورو غیاب
ماده 7:
حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند درغیر اینصورت دانشجو برای آن درس نمره صفر محسوب میشود.
تبصره: در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز بوده و از نظر موسسه، موجه تشخیص داده شود آن درس از مجموع دروس انتخابی دانشجو حذف میشود. در این صورت رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب میشود.
ماده 8 :
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر برای آن درس است.
تبصره: در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان از نظر موسسه موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف میشود.
فصل پنجم
طول دوره، مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
ماده9:
طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند.
طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است.
تبصره1:کمیته تحصیلات تکمیلی میتواند در صورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه کند.
تبصره2: چنانچه موسسه نتواند حداقل واحدهای درسی را در یک نیمسال تحصیلی ارائه دهد، به نسبت کسر واحدهای ارائه شده به طول دوره دانشجو افزوده میشود. در هر صورت طول دوره تحصیل نباید از سه سال تجاوز نماید.
ماده 10:
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد میتواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی، با کسب موافقت دانشگاه از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره1: مدت مرخصی تحصیلی جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود.
تبصره2: درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی به موسسه مربوطه تسلیم و موافقت آن موسسه کسب گردد. موافقت موسسه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت میگیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.
تبصره3: در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت موسسه حتی برای یک نیمسال ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم میشود.
ماده 11:
دانشجو میتواند به هر دلیل از تحصیلات اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به موسسه تسلیم نماید.
چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد آن موسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می نماید.
تبصره: دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. به هر حال صدور هر گونه گواهینامه و تسلیم ریز نمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با موسسه ذیربط است.
فصل ششم
ارزشیابی
ماده 12:
حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد 12 است.
تبصره1: اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتر از 12 باشد، میتواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس، درس دیگری را انتخاب نماید.
تبصره2: در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیتهایی باشد که با تشخیص استاد مربوطه انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب میشود. در این صورت باید نمره دانشجو در این درس، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.
ماده13:
میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم میشود.
تبصره: نمره دروس پیش نیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو، جداگانه ثبت میشود اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمیشود.
ماده 14:
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد در غیر اینصورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمیشود.
تبصره:دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، میتواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، فارغ التحصیل شود.
(مصوبه جلسه 371 مورخ 2/12/77 شورای عالی برنامه ریزی) دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند از این فرصت استفاده کنند، از ادامه تحصیل محروم مانده و مدرکی دریافت نمیکنند.
 
 
 
الحاق یک تبصره به ماده 14 آئین نامه کارشناسی ارشد در خصوص پذیرش واحدهای درسی دانشجویان کارشناسی ارشد
مصوب جلسه 333 مورخ 23/10/75 شورای عالی برنامه ریزی
 
دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد که به هر دلیل از ادامه تحصیل محروم میشوند، چنانچه با دانشگاه محل خود تسویه حساب کنند، میتوانند مجدداً در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد شرکت نمایند.
در صورت قبولی در آزمون، واحدهای درسی قبلی آنها پس از ارزیابی و تطبیق با برنامه های مصوب از آنان پذیرفته میشود. ارزیابی و تطبیق واحدها بر عهده دانشگاه یا موسسه پذیرنده است و به ازای هر 12 واحد که پذیرفته میشود یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته میشود.
 
 
پذیرش واحدهای درسی قبلی این دانشجویان منوط به احراز سه شرط زیر است:
1- داشتن مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
2-   پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری.
3-   اجرای برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 
فصل هفتم
پایان نامه
ماده 15:
تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ذیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.
ماده 16:
استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تائید کمیته تحصیلات تکمیلی، از اعضای هیات علمی موسسه یا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین میگردد.
تبصره 1: چنانچه استاد راهنما خارج از موسسه آموزش عالی انتخاب شود به جای شرط استادیاری، داشتن مدرک دکتری الزامی است.
تبصره2: در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد، استاد راهنما را میتوان با تائید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین مربیان برجسته موسسه و دارای حداقل 10 سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب کرد.
ماده 17:
دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند.
موضوع پایان نامه پس از تائید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت مییابد.
ماده 18:
پس از تائید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان مربوطه انتخاب میشود.
ماده19:
ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران، متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج موسسه صورت میگیرد.
ماده20:
پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق میگیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه میشود.
نمره از 18 تا 20:
عالی
نمره از 12 تا 99/13:
قابل قبول
نمره از 16 تا 99/17:
بسیارخوب
نمره از 12 کمتر:
غیرقابل قبول
نمره از 14 تا 99/15:
خوب
 
 
ماده 21:
دانشجو پس از انتخاب پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرساند، موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. در این حال نمره پایان نامه در آخر نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو میشود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.
ماده22:
در صورتی که پایان نامه، از نظر هیات داوران غیرقابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو میتواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین میکنند، از آن دفاع نماید.
(مصوبه جلسه 371 مورخ 2/12/77 شورای عالی برنامه ریزی) دانشجویانی که در فرصت های تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود دفاع کنند از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمیکنند.
تبصره: به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز میماند فقط یک گواهی اعطا میشود که این دانشجو چه دروسی را در چند واحد با چه نمره ای گذرانده است.
فصل هشتم
سایر مقررات
ماده23:
انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.
ماده 24:
در صورتی که ارائه برخی از دروس، در یک رشته و در یک زمان معین، در موسسه مبدا ممکن نباشد، دانشجو میتواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تائید کمیته تحصیلات تکمیلی در یکی از موسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است بصورت میهمان بگذراند.
در این حال کسب موافقت موسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک موسسه نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.
ماده 25:
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در 8 فصل، 25 ماده و 23 تبصره در 291 جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 25/10/1373 بصویب رسید. این آئین نامه از ابتدای سال تحصیلی 74-73 در همه دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور لازم الاجراء است و از تاریخ ابلاغ آن، آئین نامه قبلی و تمام مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آئین نامه لغو میگردد.
 
آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان ایثارگر
ضمیمه آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
مصوبه جلسه 306 مورخ 14/8/74 شورای عالی برنامه ریزی
1-تعریف:
واژه ایثارگر به یکی از مصادیق زیر اطلاق میشود:
-        رزمنده ای که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد.
-        جانبازی که حداقل 25 درصد جانبازی داشته باشد.
-        آزاده ای که حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد.
2- تبصره الحاقی به تبصره 1 ماده 7:
در صورتی که به تشخیص پزشک معالج و تائید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه، درمان صدمات ناشی از جنگ، مستلزم عدم حضور دانشجو به میزان بیش از 17/4 ساعات کلاس باشد، آن درس حذف میشود.
3-تبصره الحاقی به تبصره ماده 8:
در صورتی که غیبت دانشجوی ایثارگر در امتحان یک درس به دلیل انجام معالجات ناشی از صدمات جنگ باشد، غیبت او موجه محسوب میگردد و اگر دانشجو آمادگی شرکت در امتحان را داشته باشد میتواند با ارائه گواهی پزشک و تائید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا پایان نیمسال بعد در امتحان آن درس شرکت نماید و در غیر اینصورت آن درس حذف میگردد.
4- تبصره الحاقی به تبصره ماده 9:
دانشجویان ایثارگر میتوانند برای انجام معالجات ناشی از جنگ با تائید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده کنند.
5- تبصره الحاقی به تبصره 2 ماده 12:
دانشجوی ایثارگری که به دلیل ادامه درمان صدمات ناشی از جنگ، موفق به انجام فعالیتهای مربوط به درس ناتمام نشود، حداکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی، پس از درمان قطعی و بازگشت به تحصیل، وقت دارد که نمره ناتمام او به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت گردد.
6- تبصره الحاقی به ماده 13:
برای دانشجویان جانباز 30% به بالا یا همسر جانباز 50% به بالا، یک نیمسال اضافه میشود.
Skip Navigation Links
رسالت ماExpand <a href='?ObjId=193&PageId=1070'>رسالت ما</a>
ریاست دانشکده
تاريخچهExpand <a href='?ObjId=193&PageId=667'>تاريخچه</a>
برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری
معاونتهاExpand <a href='?ObjId=193&PageId=744'>معاونتها</a>
گروههاي آموزشيExpand <a href='?ObjId=193&PageId=672'>گروههاي آموزشي</a>
اعضا هیات علمیExpand <a href='?ObjId=193&PageId=799'>اعضا هیات علمی</a>
کتاب راهنمای آموزش
سوابق حرفه ای اعضا هیات علمیExpand <a href='?ObjId=193&PageId=789'>سوابق حرفه ای اعضا هیات علمی</a>
راهنمای سیر مراحل خدمات آموزش
Course plansExpand <a href='?ObjId=193&PageId=790'>Course plans</a>
e-BooK
نظام پیشنهادات در دانشکده پرستاریExpand <a href='?ObjId=193&PageId=879'>نظام پیشنهادات در دانشکده پرستاری</a>
کمیته تحقیقات دانشجوئیExpand <a href='?ObjId=193&PageId=1091'>کمیته تحقیقات دانشجوئی</a>
مقالات فصلنامه پرستاریExpand <a href='?ObjId=193&PageId=867'>مقالات فصلنامه پرستاری</a>
افتخارات دانشکده پرستاری
گالری عکس
تماس با ما
قوانین و مقررات وزارت بهداشت
لينك هاي مرتبطExpand <a href='?ObjId=193&PageId=2114'>لينك هاي مرتبط</a>
آیین نامه های هیئت علمی
الگوي Log book
سرفصل و آرایش دروس
اعتباربخشی موسسه ای دانشکده پرستاریExpand <a href='?ObjId=193&PageId=3420'>اعتباربخشی موسسه ای دانشکده پرستاری</a>
آرشیو
منتورینگ ( اساتید راهنما)

نظر سنجي
لطفا نظر خود را در خصوص طراحی و محتوای این سایت با انتخاب گزینه های ذیل بیان فرمائید ؟
    آرشيو...

تابلو اعلانات
جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی اعظم ساعی جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی اعظم ساعی ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 261    1396/12/07
اولین هم اندیشی با دانشجویان در ترم جدید اولین هم اندیشی با دانشجویان در ترم جدید ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 290    1396/11/30
هم اندیشی دانشکده پرستاری با حضور دکتر ... هم اندیشی دانشکده پرستاری با حضور دکتر ابراهیم نیا ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 2712    1396/11/15
برگزاری آزمون OSCE دانشکده پرستاری برگزاری آزمون OSCE دانشکده پرستاری ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 539    1396/11/10
دیدار ریاست دانشکده پرستاری با رؤسای دا... دیدار ریاست دانشکده پرستاری با رؤسای دانشکده های پرستاری ایران، تهران، شهید بهشتی و ارتش ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 624    1396/11/01
جلسه احصاء مشکلات نیروی انسانی دانشکده ... جلسه احصاء مشکلات نیروی انسانی دانشکده پرستاری ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 461    1396/10/26
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 261268

لينکهاي مرتبط

مجلات علمي پژوهشي

مهمترین اخبار
آرشيو...

مقالات
هفته پژوهش هفته پژوهش ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 1430   1396/09/27
A Survey of Nursing Staff’s Perspe... A Survey of Nursing Staff’s Perspective Regarding Reasons for Medication Errors ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 1592   1396/07/05
Investigating the effects of Benso... Investigating the effects of Benson’s relaxation technique on quality of life among patients receiving hemodialysis ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 2785   1395/04/06
The effects of training hospital v... The effects of training hospital visitors on patient satisfaction: a quasi- experimental study ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 2608   1394/12/08
The effect of implementing evidenc... The effect of implementing evidence-based guidelines on the quality of nursing care provided to patients with angina pectoris ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 3017   1394/11/11
کاربرد انواع آتل در بی­حرکت کردن ش... کاربرد انواع آتل در بی­حرکت کردن شکستگی­ها ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 4278   1393/01/27
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir