[02/20/2018 01:22:31 ق.ظ] [۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

آئین نامه های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری Ph.D
 
5 سال از اجرای آئین نامه دوره دکتری Ph.D مصوب جلسه 175 مورخ 5/9/68 شورای عالی برنامه ریزی گذشت و این مدت فرصتی بود تا نقاط ضعف و قوت این آئین نامه شناخته شود.
براساس این شناخت، کمیسیون تدوین آئین نامه ها ماموریت یافت تا با استفاده از نظرات دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی، استادان، مجریان و کارشناسان مسائل آموزشی و پژوهشی این ضوابط را مجدداً بررسی کرده و آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد. آئین نامه جدید تدوین و جهت تصویب به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد شد و شورای عالی برنامه ریزی طی سه جلسه آن را بررسی و سرانجام در جلسه 274 مورخ 8/12/1372 تصویب کرد. این آئین نامه از تاریخ تصویب برای تمام دانشجویانی که از این به بعد وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی رسمی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در مقطع دکتری Ph.D میشوند، لازم الاجراء است و شورای عالی نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسن اجرای آن نظارت خواهند داشت. هدف از تدوین این آئین نامه، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در مقطع دکتری Ph.D و ارتقای کیفیت این فعالیتها در تمام موسسات آموزش عالی کشور است.
فصل اول
کلیات
ماده 1 تعریف:
دوره دکتری Ph.D بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک میانجامد و مجموعه ای هماهنگ ازفعالیت های آموزشی و پژوهشی است.
تبصره: در این آئین نامه به منظور اختصار، به همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی مجاز که در زمینه تحصیلی تکمیلی فعالیت دارند، موسسه گفته میشود.
دانشکده، پژوهشکده یا گروه آموزشی تحت پوشش موسسه قرار داشته و عناوین خود را در این آئین نامه حفظ میکنند.
ماده 2 هدف:
هدف از ایجاد دوره دکتری Ph.D، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش ، بتوانند با نوآوری، در زمینه های علمی و تحقیقی، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته تخصصی خود موثر بوده و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند.
 
ماده3- محور اصلی:
محور اصلی فعالیتهای دوره دکتری Ph.D، پژوهش و کسب تبحر در یک رشته خاص علمی است و آموزش وسیله برطرف کردن کاستی های آموزشی دانشجویان این دوره است تا راه را برای وصول به اهداف دوره هموار سازد.
ماده4- مراحل دوره:
دوره دکتری Ph.D به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم میشود. مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم میشود.
مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان میپذیرد.
تبصره: دانشجویان دوره دکتری Ph.D میتوانند تحقیقات اولیه مرحله پژوهشی خود را در مرحله آموزشی آغاز نمایند ولی ثبت نام رسمی آنها برای مرحله پژوهشی و تدوین رساله منوط به موفقیت در امتحان جامع است.
فصل دوم
شرایط ورود
ماده5:
شرایط ورود به دوره دکتری Ph.D عبارت است از:
1-   داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی.
2- داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای یا بالاتر، متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا، از یکی از دانشگاههای داخل و خارج کشور که حسب مورد به تائید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.
تبصره: تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته میتواند تحصیل کند و همچنین تعیین شرایط تطبیق، با گروه برنامه ریزی ذیربط در شورای عالی برنامه ریزی است.
3-   موفقیت در امتحان یکی از زبانهای خارجی، به تعیین کمیته تحصیلات تکمیلی ذیربط.
4-   قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره دکتری Ph.D.
5-   داشتن معرفی نامه، مبنی بر صلاحیت تحصیل در دوره دکتری Ph.D حداقل از 2 نفر از استادان قبلی داوطلب.
تبصره: در ورود به دوره دکتری Ph.D محدودیت سنی برای داوطلبان وجود ندارد.
 
 
 
مصوبه یازدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10/10/1379 در خصوص آزمون ورودی مقطع دکتری Ph.D
 
براساس مصوبه یازدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10/10/1379 شرط شرکت در آزمون مقطع دکتری Ph.D کسب نمرات ذیل در یکی از آزمون های زبان انگلیسی میباشد.
 
- MCHE
حداقل نمره
50
- TOFEL
حداقل نمره
48
- IELTS
حداقل نمره
50
- MELAB
حداقل نمره
70
 
فصل سوم
استاد راهنما
ماده 6:
استاد راهنما به تقاضای دانشجو و موافقت کتبی استاد و تصویب گروه آموزشی یا پژوهشی موسسه و با تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده یا پژوهشکده تعیین میگردد.
تبصره: استاد راهنما، باید حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی دانشجو تعیین شود تا زمانی که استاد راهنما انتخاب نشده است مدیر گروه آموزشی یا پژوهشی موسسه، وظایف استاد راهنما را بر عهده میگیرد.
ماده7:
استاد راهنما باید عضو هیات علمی در یکی از موسسات آموزش عالی یا پژوهشی بوده و حداقل دارای مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره کارشناسی ارشد باشد.
ماده8:
به پیشنهاد استاد راهنما و تائید کمیته یا شورای تحصیلات تکمیلی، گروه، دانشکده یا پژوهشکده یک یا دو نفر از اعضای هیات علمی یا از صاحب نظران و محققان برجسته، بعنوان استاد مشاور تعیین میشود.
تبصره: استادان مشاور باید دارای مدرک دکتری با حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره کارشناسی ارشد باشد. برای صاحب نظران و محققانی که عضو هیات علمی نیستند، داشتن مدرک دکتری الزامی است.
 
فصل چهارم
مرحله آموزشی
ماده9:
دانشجویی که برای دوره دکتری Ph.D ثبت نام میکند بسته به میزان دروس مورد نیاز رشته، موظف است بین 12 تا 30 واحد درسی را با نظر استاد راهنما مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی، در مدت مجاز دوره با موفقیت بگذراند.
تبصره: اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده باشد، موظف است به تشخیص گروه آموزشی یا پژوهشی موسسه مربوطه کمبود واحدهای درسی خود را در مرحله آموزشی جبران کند.
حداکثر تعداد واحدهای جبرانی 16 واحد و حداقل نمره آن بدون احتساب در میانگین کل دانشجو در هر درس 12 از 20 است. به ازاء هر 8 واحد جبرانی یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز مرحله آموزشی افزوده میشود.
ماده10:
برنامه درسی مرحله آموزشی در هر رشته، توسط گروه برنامه ریزی ذیربط در شورای عالی برنامه ریزی تهیه و تدوین میگردد و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی میرسد. اجرای برنامه ای که به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده باشد فاقد اعتبار است.
تبصره: تمام موسسات میتوانند برنامه های پیشنهادی خود را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی برنامه ریزی ارسال نمایند.
ماده 11:
دانشجو در مرحله آموزشی موظف است در هر نیمسال تحصیلی بین 6 تا 10 واحد درسی از دروس مرحله آموزشی را انتخاب و ثبت نام کند، مگر آنکه کمتر از 6 واحد درسی باقی داشته باشد.
ماده12:
طول مدت مجاز مرحله آموزشی 2 تا 5 نیمسال تحصیلی است. چنانچه دانشجو نتواند در این مدت مرحله آموزشی را به پایان برساند از ادامه تحصیل محروم میشود.
ماده13:
حداقل نمره قبولی در هر درس 14 از 20 است. در صورتی که نمره دانشجو در یک درس کمتر از 14 باشد، باید آن را تکرار کند. در هر حال میانگین کل دانشجو در دوره دکتری Ph.D نباید از 15 کمتر باشد.
تبصره: چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو در مدت مجاز تحصیل در مرحله آموزشی به 15 نرسد، از ادامه تحصیل محروم میشود.
فصل پنجم
امتحان جامع
ماده14:
 دانشجویی که دروس مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانده باشد باید در یک امتحان جامع که بصورت کتبی و شفاهی برگزار میشود شرکت کند. این امتحان زیرنظر شورا یا کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده، پژوهشکده یا گروه ذیربط توسط هیاتی مرکب از 5 نفر به شرح زیر برگزار میشود:
-        استاد راهنما
-   4 نفر عضو هیات علمی دارای حداقل مرتبه استادیاری یا استادیارپژوهشی با سه سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره کارشناسی ارشد به تعیین شورا یا کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده یا گروه.
ماده 15:
میانگین کل نمرات امتحان جامع نباید از 15 کمتر باشد. دانشجویانی که میانگین کل نمره امتحان جامع آنها کمتر از 15 باشد تنها یکبار دیگر میتوانند در امتحان جامع شرکت کنند.
تبصره: موسسه ذیربط موظف است قبولی یا عدم قبولی دانشجو را در امتحان جامع، کتباً به وی ابلاغ نماید.
فصل ششم
مرحله پژوهشی و تدوین رساله
ماده16:
ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین رساله پس از اعلام قبولی وی در امتحان جامع صورت میگیرد.
ماده17:
دانشجو باید حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی پس از قبولی در امتحان جامع، موضوع رساله خود را با موافقت استاد راهنما تعیین و پس از تصویب شورا یا کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده، پژوهشکده یا گروه مرحله پژوهش را آغاز نماید.
تبصره: موسسه موظف است پذیرش و ثبت موضوع رساله دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.
ماده 18:
تعداد واحدهای رساله در مرحله پژوهشی، بسته به تعداد واحدهای گذرانده شده در مرحله آموزشی، حداقل 16 و حداکثر 30 واحد است.
در هر حال مجموع واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجوی در دوره دکتری Ph.D نباید از 42 واحد کمتر و از 50 واحد بیشتر باشد.
ماده19:
تمام فعالیتهای علمی و تحقیقی دانشجو در مراحل تهیه و تدوین رساله باید با هدایت و نظارت استاد راهنما صورت گیرد و دانشجو موظف است در هر زمانی که استاد راهنما تعیین میکند، نتیجه تحقیقات خود را به وی گزارش نماید.
ماده20:
دفاع از رساله پس از تدوین آن توسط دانشجو و تائید کیفیت علمی و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما و اظهار نظر کتبی حداقل یک نفر دیگر از هیات داوران، مبنی بر قابل دفاع بودن رساله، در حضور هیات داوران صورت میگیرد.
تبصره: تائیدیه استاد راهنما و اساتید مشاور باید در نخستین صفحات رساله درج شود.
ماده21:
ترکیب هیات داوران
ترکیب هیات داوران بشرح زیر است:
1-   استادراهنما بعنوان رئیس هیات داوران
2-   استاد مشاور
3- چهار نفر از اعضای هیات علمی در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاری یا استادیارپژوهشی با سه سال سابقه تدریس و تحقیق در دوره کارشناسی ارشد، به انتخاب شورا یا کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده، پژوهشکده یا گروه ذیربط که حداقل یک نفر آنها داشیار و دو آنها از موسسات دیگر باشند.
4-   نماینده ای از شورای تحصیلات تکمیلی موسسه بعنوان ناظر و بدون حق رای.
ماده22:
جلسه دفاعیه با ریاست استادراهنما و حضور حداقل سه تن دیگر از اعضای هیات داوران، رسمیت مییابد. دانشجو موظف است در این جلسه گزارشی از کار تحقیقاتی و رساله خود را ارائه نموده و از آن دفاع نماید.
ماده23:
هیات داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت رساله، امتیاز آن را به شرح زیر مشخص مینمایند:
الف) قبول
ب) مردود
1-   با درجه عالی
2-   با درجه بسیار خوب
3-   با درجه خوب
4-   با درجه قابل قبول
 
ملاک تصمیم گیری در خصوص رد یا قبول رساله، رای موافق حداقل چهار تن از اعضای هیات داوران است و برای درجه بندی مراتب قبولی، رای موافق حداقل سه تن از اعضاء ضروری است.
تبصره 1: در صورتی که تعداد آراء موافق و مخالف برای تصمیم گیری برابر باشد، رای رئیس هیات نافذ است.
تبصره2: چنانچه هیات داوران را از جهاتی ناقص تشخیص دهد، موارد نقص را در رای خود ذکر نموده و از دانشجو میخواهد در مدتی که از حداکثر مجاز دوران تحصیل وی تجاوز نکند، رساله خود را کامل و مجدداً از آن دفاع نماید.
فصل هفتم
سایر مقررات
ماده24:
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری Ph.D5/4 سال است. چنانچه دانشجو در این مدت نتواند رساله خود را تکمیل و از آن دفاع نماید از ادامه تحصیل در آن رشته محروم میشود.
تبصره: شورای تحصیلات تکمیلی موسسه میتواند در موارد استثنایی به پیشنهاد استادراهنما و تائید گروه آموزشی حداکثر تا سه نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو اضافه نماید.
ماده25:
دانشجو دوره دکتری Ph.D باید بطور تمام وقت به تحصیل بپردازد تا بتواند از مزایای دانشجویی دوره دکتری Ph.D برخوردار شود. آئین نامه های اجرائی لازم در این زمینه توسط مراجع ذیربط تهیه و تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده26:
عدم ثبت نام یا ثبت رساله در زمان مقرر به منزله انصراف دانشجو از تحصیل تلقی میشود. در موارد استثنایی که دانشجو عذر موجه داشته باشد با موافقت گروه و تائید شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، میتواند حداکثر تا دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
ماد27:
به دانشجویانی که معدل کل امتحان جامع آنها 15 و بالاتر باشد اعم از آنکه برای مرحله تدوین رساله ثبت نام کنند یا ازادامه تحصیل منصرف شوند بنا به درخواست آنان تائیدیه ای مبنی بر گذراندن مرحله آموزشی دوره دکتری Ph.D از سوی موسسه ذیربط داده میشود.
ماد28:
نحوه پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا پژوهشی خارج از کشور به دانشجو دوره دکتری Ph.D در موسسات داخل، مطابق آئین نامه ای است که به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده و به واحدهای مجری ابلاغ شده است.
 
ماده 29:
این آئین نامه در 7 فصل، 29 ماده و 15 تبصره در جلسه 274 مورخ 18/12/1372 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب نهایی رسید و از اول سال تحصیلی 74-1373 لازم الاجراء است و از تاریخ اجرا، کلیه بخشنامه ها و آئین نامه های آموزشی و پژوهشی مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آئین نامه لغو میگردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دستورالعمل حضور تمام وقت دانشجویان دوره دکتری Ph.D رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت
موضوع ماده 25 مصوب جلسه 274 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 18/12/1372
 
ماده1:
تحصیل در مقطع دکتری Ph.D تمام وقت میباشد بنابراین هر گونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است.
ماده2:
حضور تمام وقت دانشجو مطابق ضوابط و مقررات متداول دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مربیان گروه آموزشی ذیربط است.
ماده3:
مسئولیت نظارت و کنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشی مربوطه است. بدیهی است دانشجو تابع قوانین و مقررات اداری حضور و غیاب دانشگاه میباشد.
ماده4:
در صورتی که دانشجو از اجرای مفاده ماده 1 تخلف ورزد، از سوی گروه آموزشی بعنوان متخلف به مراجع قانونی ذیربط جهت اقدام قانونی معرفی میگردد.
ماده5:
دریافت کمک هزینه تحصیلی (حقوق) و سایر مزایای دانشجویی در پایان هر ماه منوط به صدور گواهی حضور تمام وقت و انجام وظایف محوله از سوی گروه آموزشی ذیربط است.
ماده6:
گروه آموزشی موظف است غیبت غیرموجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانونی گزارش نماید.
ماده7:
این دستورالعمل در 7 ماده در اولین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در تاریخ 28/7/75 به تصویب رسید.
 
 
 
 
 
 
ضوابط دفاع از رساله دکتری Ph.D و تخصصی (دستیاری) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت
مصوب سومین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مورخ 6/10/76
 
1- اعطای امتیاز به رساله دکتری Ph.D و تخصصی توسط کلیه اعضای هیات داوران حق رای به طور مساوی و با توجه به بند 3 صورت میگیرد.
2- لازم است هیات محترم داوران عناوین و ملاکهای زیر را در اعطای امتیاز به رساله دکتری Ph.D و تخصصی (دستیاری) مورد توجه قرار دهند.
-        میزان نوآوری و خلاقیت
-        میزان موفقیت در رسیدن به اهداف
-        شیوه نگارش
-        کیفیت دفاع
-        نوع پژوهش
-        چاپ، پذیرش یا عرضه مقاله از رساله در کنگره
 
 
 
مصوب ششمین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مورخ 12/8/78
 
دانشجوی دوره دکتری Ph.D و یا دستیار دوره تخصصی کلیه رشته های علوم پایه پزشکی، پیراپزشکی، توانبخشی و بهداشت هنگامی مجاز به دفاع از رساله تحقیقاتی خود میباشد که حداقل یک مقاله از کار تحقیقاتی خود را در یک مجله معتبر علمی- پژوهشی داخلی یا خارجی به چاپ رسانده و یا گواهی پذیرش آن را اخذ نموده باشد.
این مصوبه از فروردین ماه 1379 لازم الاجرا است.
 
 
 
 
 
 
دستورالعمل اجرایی آزمون جامع دوره دکتری Ph.D
مصوبه نهایی جلسه 336 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 19/12/75
 
مقدمه:
براساس ماده 14 آئین نامه دوره دکتری Ph.Dمصوب جلسه 274 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 18/12/1372، دانشجویی که دروس مرحله آموزشی دوره دکتری Ph.D را با موفقیت به پایان رسانیده باشد باید در یک آزمون جامع که بصورت کتبی و شفاهی برگزار میشود شرکت کند. به منظور افزایش کیفی و ایجاد هماهنگی بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در انجام هر چه بهتر این آزمون، آئین نامه زیر تصویب و به دانشگاهها و واحدهای مجری ابلاغ میشود تا براساس آن عمل نمایند.
ماده1:
هدف از برگزاری آزمون جامع عبارت است از:
1-   کسب اطمینان از قابلیتهای علمی دانشجویان
2-   توانایی برخورد اصولی با مسائل و داشتن روحیه علمی
3-   برخورداری از قوه ابتکار و قابلیتهای پژوهشی
ماده2:
آزمون جامع، زیر نظر شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده و توسط هیاتی مرکب از 5 نفر به شرح زیر برگزار میشود:
-        استاد راهنما
-   چهار نفر عضو هیات علمی ، دارای حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی با 3 سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره های تحصیلات تکمیلی که دو نفر آنها توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده و دو نفر دیگر توسط معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه تعیین میشود. این دو نفر بعنوان نمایندگان معاونین آموزشی و پژوهشی در هیات برگزار کننده آزمون شرکت مینمایند و حتماً باید حداقل استادیار و با درجه دکتری باشند.
ماده3:
زمان برگزاری آزمون جامع دو بار در سال، براساس پیشنهاد شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده ترجیحاً بهار و پائیز است.
ماده4:
دانشجویانی که کلیه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنها از 15 کمتر نباشد، باید در آزمون جامع که بصورت کتبی و شفاهی برگزار میشود شرکت نمایند.
تبصره1: دانشگاهها میتوانند آزمون زبان خارجی را در سطح تخصصی مربوط به رشته، قبل از امتحان جامع، در مرحله آموزشی انجام داده و نمره قبولی آن را شرط شرکت دانشجو در آزمون جامع قرار دهند.
تبصره2: دانشجو موظف است پس از اتمام مرحله آموزشی در اولین آزمون جامع که توسط دانشگاه برگزار میشود شرکت کند و در صورت عدم آمادگی، درخواستی برای تمدید مهلت شرکت در آزمون با دلایل موجه و با تائید استاد راهنما به شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده ارائه نماید. شورای مذکور میتواند زمان شرکت دانشجو در آزمون جامع را حداکثر برای یک نیمسال به تعویق اندازد.
ماده5:
آزمون جامع کتبی از محتوای دروس رشته مربوطه در سطح تحصیلات تکمیلی حداقل در 4 درس به صورت تشریحی و حداکثر در 2 روز متوالی انجام میشود.
ماده6:
آزمون شفاهی با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به منظور ارزشیابی قابلیت های پژوهشی و آموزشی و توانایی دانشجو در انجام پژوهش مستقل برگزار میشود.
تبصره1: آزمون شفاهی براساس اطلاعات و توانایی علمی و در مورد موضوع رساله دکتری Ph.D و یا حوزه عام تر رشته تخصصی دانشجو به عمل میآید.
تبصره2: ترکیب هیات برگزار کننده آزمون شفاهی میتواند همان ترکیب آزمون کتبی باشد.
ماده7:
ارزش آزمون های کتبی و شفاهی به ترتیب 70 و 30 درصد نمره نهایی است و میانگین کل نمرات دانشجو در آزمون جامع نباید از 15 کمتر باشد.
تبصره1: در صورت عدم موفقیت دانشجو در اولین آزمون جامع، آزمون مجدد تنها برای یک بار و در اولین زمان آزمون بعدی انجام میپذیرد.
تبصره2: به منظور پیشگیری از اتلاف وقت و یا رکورد کار تحقیقاتی دانشجویان دوره دکتری Ph.D، نتایج آزمون جامع باید ظرف مدت محدودی (حداکثر یک ماه) بعد از برگزاری آزمون کتبی، از طریق دانشکده به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال و این دفتر نیز ظرف مدت یک هفته، قبولی و یا عدم قبولی دانشجو را اعلام نماید.
ماده8:
این دستورالعمل در 8 ماه و 6 تبصره در جلسه 336 مورخ 19/12/75 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن لغو میشود و دانشگاهها و واحدهای مجری موظف اند از این تاریخ به بعد این دستورالعمل را اجرا کنند.
 
شرح وظایف استاد راهنمای رساله های دکتری Ph.D
مصوبه نهایی جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 14/2/1376
مقدمه:
در اجرای مواد فصل سوم و فصل ششم آئین نامه آموزشی دوره دکتری Ph.D، مصوبه جلسه 274 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 8/12/1372 در مورد وظایف استاد راهنما و مراحل تدوین رساله دوره دکتری Ph.D و به منظور ایجاد هماهنگی بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در اجرای این ماده، دستورالعمل زیر در 12 ماده و 6 تبصره در جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 14/2/1376 به تصویب نهایی رسید.
ماده1:
شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده موظف است برای هر دانشجو در دوره های دکتری Ph.D در تمام رشته های تحصیلی برای مرحله آموزشی یک استاد راهنما و در مرحله پژوهشی علاوه بر استاد راهنما، یک یا دو استاد مشاور تعیین کند.
ماده2:
استاد راهنما باید دارای حداقل مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و حداقل 3 سال سابقه تدریس در دوره های تحصیلات تکمیلی بوده و در این مدت لااقل دو پایان نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی کرده باشد.
ماده3:
استاد راهنما ترجیحاً باید از بین اساتید داخل دانشگاه انتخاب شود و در صورت ضرورت و با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده، استاد راهنما را میتوان مطابق دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات آموزشی و پژوهشی استاد و متخصصین از بین اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها یا پژوهشگاهها و مراکز تحقیقات رسمی انتخاب کرد.
ماده4:
استاد راهنما باید به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده در زمینه موضوع رساله با توجه به سوابق تحصیل و سوابق تدریس و تحقیق متخصص باشد.
ماده5:
استاد راهنما لازم است با توجه به امکانات پژوهشی موجود، کار تحقیقاتی دانشجو را به نحوی هدایت کند تا در موعد مقرر به اتمام برسد و مشکلات موجود باید به موقع به شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده گزارش شود.
ماده6:
استاد راهنما میتواند در هر نیمسال تحصیلی با رعایت سقف مصوب هیات امناء نسبت به تعداد واحد و ساعات موظف به تدریس، تحقیق و هدایت رساله های دکتری Ph.D و پایان نامه های کارشناسی ارشد بپردازد.
 
ماده7:
موضوع رساله و زمینه تحقیقاتی دانشجو باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسال دوم و پایان نیمسال چهارم از شروع به تحصیل در دوره دکتری Ph.D، تعیین و چارچوب کلی آن توسط استاد راهنما مشخص و به شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده پیشنهاد شود.
ماده8:
استاد راهنما موظف است ساعاتی از هفته را برای راهنمایی دانشجو اختصاص داده و مراتب را به شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده اطلاع دهد.
تبصره: میزان ساعاتی را که استاد راهنما به راهنمائی رساله دانشجو اختصاص میدهد نباید از 12 برابر تعداد واحد رساله در هر نیمسال کمتر باشد.
ماده9:
استاد راهنما موظف است در هر مرحله از تحقیق، گزارش مکتوب از پیشرفت کار دانشجو را از وی درخواست کند. این گزارش پس از تائید استاد راهنما به شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده تسلیم میشود و با حضور وی در یک جلسه تخصصی که اعضای آن توسط همین شورا تعیین میگردد، مورد بررسی قرار میگیرد.
ماده10:
بعد از تکمیل و تدوین رساله که اتمام آن را استاد راهنما اعلام میکند، دانشجو موظف است در جلسه ای که زمان آن را شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده مشخص مینماید، در حضور داوران مطابق موارد مربوط در آئین نامه دوره دکتری Ph.D از رساله خود دفاع نماید.
تبصره1: کیفیت علمی و صحت مطالب رساله دانشجو باید قبل از دفاع توسط استاد راهنما تائید، سپس به اطلاع شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده رسانده شود.
تبصره2: چنانچه استاد راهنما صلاح بداند دانشجو موظف است در یک جلسه پیش دفاع، قبل از جلسه دفاعیه، در حضور استادان گروه یا دانشکده و دانشجویان ذیربط موضوع تحقیق خود را تشریح نماید.
تبصره3: دانشجوی دوره دکتری Ph.D هنگامی مجاز به دفاع از رساله تحقیقاتی خود میباشد که حداقل یک مقاله از کار تحقیقاتی خود را بعنوان مولف اول یا دوم در یک مجله علمی- پژوهشی داخل یا خارج به چاپ رسانده و یا گواهی پذیرش آن را اخذ نموده باشد.
ماده11:
هیات داوران متشکل است از اساتید راهنما و مشاور و چهار عضو هیات علمی دانشگاه یا موسسات تحقیقاتی با درجه حداقل استادیاری و 3 سال سابقه تدریس یا تحقیق در دوره تحصیلات تکمیلی،  این افراد توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده تعیین میشوند.
تبصره1: یک نفر از اعضای هیات علمی داوران باید حداقل دارای درجه دانشیاری باشد.
تبصره2: یک نفر از اعضای هیات داوران با حکم رسمی گروه یا دانشکده بعنوان نماینده شورای تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده در جلسه دفاعیه شرکت میکند.
 
 
مصوب یازدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10/10/1379
 
در خصوص اصلاح تبصره 2
 
دو نفر از اعضای هیات داوران باید از دانشگاهها و موسسات دیگر انتخاب شوند و مرتبه علمی یکی از این دو نفر در صورت وجود در داخل کشور باید دانشیاری باشد.
ماده12:
این دستورالعمل در 12 ماده و 6 تبصره در جلسه 339 مورخ 24/2/1376 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن تمام بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن لغو میشود.
 
 
مصوب دومین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مورخ 10/3/76
 
1- معرفی افراد جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D تنها از طریق دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مجاز میباشد.
2- جابجایی و انتقال دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D و تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت از دانشگاههای غیر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای وابسته به به وزارت متبوع میباشد و کسانی که بخواهند در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D و تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت ادامه تحصیل بدهند موظف اند طبق ضوابط در امتحانات ورودی این دوره ها شرکت نموده و پس از کسب موفقیت در آزمون و براساس معرفی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.
3-   هرگونه تبدیل بورس خارج از کشور به دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.
آئین نامه اعزام دانشجویان دکتری Ph.D داخل و دستیاری دوره فوق تخصصی                        جهت دوره های تحصیلات تکمیلی
هدف:
به منظور تقویت دوره دکتری Ph.D و فوق تخصصی داخل و گسترش روابط علمی با سایر کشورها و استفاده از تجربیات، تخصصها و امکانات موسسات آموزش عالی مربوطه، دانشجویان دوره دکتری داخل و دستیاران فوق تخصصی با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در این آئین نامه میتوانند حداکثر به مدت 6 ماه به مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر خارج از کشور اعزام شوند.
ماده1- شرایط متقاضیان:
الف) گذراندن امتحان جامع برای دانشجویان Ph.D
ب) اعزام دستیاران فوق تخصصی باید به گونه ای باشد که شش ماهه اول و آخر تحصیل در داخل کشور حضور داشته باشند.
ج) آشنایی کافی به زبان دوره آموزشی مربوطه به تائید دانشگاه محل تحصیل
د) داشتن پذیرش از یکی از دانشگاههی معتبر و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی مورد تائید وزارت، بدیهی است تائید کیفیت و سوابق علمی استاد و آزمایشگاه معتبر توسط دانشگاه مربوطه انجام میشود.
ه) ارائه معرفی نامه از گروه مربوطه به تائید دانشگاه
ماده2-نحوه اعزام:
الف) احراز صلاحیت های عمومی
ب) موافقت محل خدمت جهت صدور حکم بورس
ماده3-تعهدات وزارت:
الف) پرداخت کلیه هزینه های دانشجویان و دستیاران اعزامی و همراهان شامل هزینه صدور گذرنامه، خروج از کشور، بلیط رفت و برگشت، مقرری مربوط به زندگی و بیمه در طول دوره و شهریه در حد متعارف با تشخیص شورای اجرایی بورس قابل پرداخت است.
تبصره: در مورد مستخدمین سایر دانشگاهها پرداخت معادل ریالی ارز به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
ب) ارائه تسهیلات دانشجویی از قبیل صدور معافیت تحصیلی، گذرنامه و مهر خروج نیز از طریق وزارت انجام خواهد شد.
ج) مقرری تحصیلی بورس داخل دانشجویان اعزامی Ph.D و حقوق دستیاران فوق تخصصی از تاریخ خروج از کشور قطع میگردد ودر مورد بورسیه های داخل طی صدور پیرو ابلاغیه به دانشگاه محل تحصیل و مراکز مربوطه اعلام میگردد.
کلیه حقوق و مزایای افرادی که در این مدت از ماموریت آموزشی استفاده مینمایند نیز به حساب وزارت واریز میگردد.
تبصره: پس از بازگشت دانشجو به کشور، در مورد بورسیه های داخل تا زمانی که از پایان نامه خود دفاع ننموده و مهلت بورس داخل به اتمام نرسیده است مقرری بورس مجدداً برقرار و پرداخت میگردد و در مورد دستیاران فوق تخصصی نیز پس از بازگشت، مجدداً حقوق دستیاری با معرفی نامه اداره کل بورسها و دانشجویان خارج تا پایان دوره برقرار میگردد.
ماده4:
کلیه دانشجویان میتوانند به همراه همسر و فرزندان خود اعزام شوند و مراحل صدور بلیط و پرداخت حق تاهل و تکفل برای این افراد نیز همانند بورسیه های بلند مدت صورت میگیرد.
ماده5:
مهلت استفاده از بورس کوتاه مدت، یک سال میباشد. چنانچه دانشجو یا دستیاران در پایان مهلت مذکور فارغ التحصیل گردد امکان استفاده از بورس میسر نمیباشد.
ماده6:
مدت بورس با رعایت سایر شرایط این آئین نامه جزء سنوات تحصیلی دانشجو یا دستیار محسوب میگردد.
ماده7:
این آئین نامه شامل کلیه دانشجویان دوره دکتری Ph.D و فوق تخصصی رشته های گروه پزشکی دانشگاههای دولتی میشود.
ماده8:
مبلغ وثیقه ملکی که از این افراد اخذ میگردد توسط شورای اجرایی بورس و براساس شرایط اعزام دانشجو، تصمیم گیری و مشخص میشود.
ماده9- ارائه گزارش:
الف) دانشجویان بورسیه موظف هستند پس از پایان دوره در خارج، به کشور مراجعت و گزارش جامعی از فعالیتهای علمی که به تائید استاد راهنما و دانشگاه ذیربط رسیده است به وزارت متبوع ارسال نمایند.
ب) دانشجویان Ph.D میبایست پایان نامه خود را با سرپرستی استادان راهنما از محل اصلی آموزش خود در داخل انجام دهند.
این آئین نامه در 9 ماده و 2 تبصره به پیشنهاد شورای اجرایی بورس به تصویب رسید.
 
توضیح: از تاریخ ابلاغ مصوبات پنجاهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مورخ 7/11/1377 کلیه مصوبات قبلی شورا در خصوص دوره های فوق تخصصی لغو گردیده است.
Skip Navigation Links
رسالت ماExpand <a href='?ObjId=193&PageId=1070'>رسالت ما</a>
ریاست دانشکده
تاريخچهExpand <a href='?ObjId=193&PageId=667'>تاريخچه</a>
برنامه استراتژیک دانشکده پرستاری
معاونتهاExpand <a href='?ObjId=193&PageId=744'>معاونتها</a>
گروههاي آموزشيExpand <a href='?ObjId=193&PageId=672'>گروههاي آموزشي</a>
اعضا هیات علمیExpand <a href='?ObjId=193&PageId=799'>اعضا هیات علمی</a>
کتاب راهنمای آموزش
سوابق حرفه ای اعضا هیات علمیExpand <a href='?ObjId=193&PageId=789'>سوابق حرفه ای اعضا هیات علمی</a>
راهنمای سیر مراحل خدمات آموزش
Course plansExpand <a href='?ObjId=193&PageId=790'>Course plans</a>
e-BooK
نظام پیشنهادات در دانشکده پرستاریExpand <a href='?ObjId=193&PageId=879'>نظام پیشنهادات در دانشکده پرستاری</a>
کمیته تحقیقات دانشجوئیExpand <a href='?ObjId=193&PageId=1091'>کمیته تحقیقات دانشجوئی</a>
مقالات فصلنامه پرستاریExpand <a href='?ObjId=193&PageId=867'>مقالات فصلنامه پرستاری</a>
افتخارات دانشکده پرستاری
گالری عکس
تماس با ما
قوانین و مقررات وزارت بهداشت
لينك هاي مرتبطExpand <a href='?ObjId=193&PageId=2114'>لينك هاي مرتبط</a>
آیین نامه های هیئت علمی
الگوي Log book
سرفصل و آرایش دروس
اعتباربخشی موسسه ای دانشکده پرستاریExpand <a href='?ObjId=193&PageId=3420'>اعتباربخشی موسسه ای دانشکده پرستاری</a>
آرشیو
منتورینگ ( اساتید راهنما)

نظر سنجي
لطفا نظر خود را در خصوص طراحی و محتوای این سایت با انتخاب گزینه های ذیل بیان فرمائید ؟
    آرشيو...

تابلو اعلانات
اولین هم اندیشی با دانشجویان در ترم جدید اولین هم اندیشی با دانشجویان در ترم جدید ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 32    1396/11/30
هم اندیشی دانشکده پرستاری با حضور دکتر ... هم اندیشی دانشکده پرستاری با حضور دکتر ابراهیم نیا ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 2530    1396/11/15
برگزاری آزمون OSCE دانشکده پرستاری برگزاری آزمون OSCE دانشکده پرستاری ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 337    1396/11/10
دیدار ریاست دانشکده پرستاری با رؤسای دا... دیدار ریاست دانشکده پرستاری با رؤسای دانشکده های پرستاری ایران، تهران، شهید بهشتی و ارتش ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 434    1396/11/01
جلسه احصاء مشکلات نیروی انسانی دانشکده ... جلسه احصاء مشکلات نیروی انسانی دانشکده پرستاری ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 325    1396/10/26
دفاع رساله دکتری تخصصی پرستاری حسین متع... دفاع رساله دکتری تخصصی پرستاری حسین متعارفی ارسال کننده: دانشكده پرستاري     بازديد: 422    1396/10/17
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 259078

لينکهاي مرتبط

مجلات علمي پژوهشي

مهمترین اخبار
آرشيو...

مقالات
هفته پژوهش هفته پژوهش ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 1000   1396/09/27
A Survey of Nursing Staff’s Perspe... A Survey of Nursing Staff’s Perspective Regarding Reasons for Medication Errors ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 1271   1396/07/05
Investigating the effects of Benso... Investigating the effects of Benson’s relaxation technique on quality of life among patients receiving hemodialysis ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 2666   1395/04/06
The effects of training hospital v... The effects of training hospital visitors on patient satisfaction: a quasi- experimental study ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 2544   1394/12/08
The effect of implementing evidenc... The effect of implementing evidence-based guidelines on the quality of nursing care provided to patients with angina pectoris ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 2908   1394/11/11
کاربرد انواع آتل در بی­حرکت کردن ش... کاربرد انواع آتل در بی­حرکت کردن شکستگی­ها ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 4174   1393/01/27
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir