[03/21/2018 09:27:22 ق.ظ] [۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ فروردين] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
معاونت آموزش-مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی
 
ماْموريت وشرح وظايف  مركز توسعه آموزش پزشكي (EDC)
Education Development Center
 
مقدمه :
مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) متشکل از مدیرمرکز ، دبیر کمیته برنامه ریزی ، دبیر کمیته ارزشیابی ، دبیر کمیته پژوهش در آموزش و دبیر کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی و دبیر کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان تشکیل شده است که شرح وظایف این مرکز و کمیته های آن به شرح ذیل می باشد :
 
الف)ماْموريت :
    بهبود كيفيت آموزش تئوري وعملي وارتقاء توانايي وشايستگي هاي آموزش دهندگان و بهبود وتوسعه دوره هاي آموزشي
ب ( شرح وظايف:
1-افزايش مهارت ، توانمندي وعملكرد فارغ التحصيلان گروه پزشكي با اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي
2-طراحي ، اجراي رويكرد هاي جديد آموزش علوم پزشكي ونظام ارزشيابي
3-آموزش ،سازماندهي وحمايت علمي ومالي از پروژه هاي پژوهش در آموزش
4- ارزشيابي فعاليت هاي آموزش يادگيري – ياددهي در سطح دانشگاه
5- ارتقاء استانداردها وكيفيت آموزش در جهت برنامه هاي استراتژيك دانشگاه
6-ارتقاء ، رشد وپويايي اعضاي هياْت علمي در زمينه آموزش علوم پزشكي
7-جلب مشاركت دانشجويان در ارتقاء كيفيت آموزشي
8-به كارگيري وتوسعه روشهاي نوين آموزشي در سطح دانشگاه وتوسعه آموزشهاي الكترونيكي
9-ارزشيابيي دروني وبيروني گروههاي آموزشي
10-طراحي وپيگيري اجراي طرح دوره وطرح درس
11-اجراي ارزشيابي اساتيد توسط همكاران ، دانشجويان وخودارزشيابي
12-برقراري ارتباط مستمر با دفاتر توسعه توسعه آموزش دانشكده ها ومركز توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت درمان
13-توسعه امكانات خدمات آموزشي مركز متناسب با نيازهاي سپاه
14- نمايش وبرگزاري گنگره هاي آموزش پزشكي
 
 
 
کمیته برنامه ریزی :
1-    تهیه و تدوین برنامه استراتژیک مرکز توسعه آموزش و اجرای و ارزشیابی برنامه
2- هدایت و نظارت بر تهیه Lesson plan  و Course planتوسط گروههای آموزشی از طریق EDO
3-تدوین برنامه مدون ارزشیابی و بازنگری Curriculum
4- مشارکت در طراحی ، اجرای ،بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم
5- هدایت و نظارت بر مراکز مهارتهای بالینی در برنامه های آموزشی
6- تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های آموزشی
7-تهیه و تدوین الگوها ، فرمها و استانداردهای آموزشی و کمک آموزشی
8-طراحی و تدوین و راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی
9- تهیه تقویم آموزشی دانشگاه و برآورد ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو
10-هدایت و نظارت بر برگزاری آزمونهای داخلی و ارزیابی نهایی
11- همکاری در اجرای برنامه رتبه بندی دانشکده ها با وزارت بهداشت
12-انجام مطالعات و بررسی کارشناسانه جهت ارتقاء کیفیت آموزشی
11-طراحی و تدوین کتابچه های آموزشی
 
کمیته ارزشیابی :
1-    طراحی و تدوین شاخصهای ارزیابی آموزشی
2- بررسی نظام مند آزمون های کتبی و مستند سازی نتایج آن
3-بررسی آزمون های بالینی و مستند سازی نتایج
4- ارائه بازخورد منظم نتایج بررسی آزمون ها به استادان ، مدیران ، گروهها و متولیان آموزشی
5- هدایت و تشویق گروههای آموزشی جهت استفاده از روشهای نوین ارزشیابی
6- طراحی و تدوین برنامه و ابزارهای ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی
7-نظارت بر نحوه ارزشیابی اساتید و مستندات آن
8-ارائه نتایج ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی به گروههای آموزشی
9- هدایت و نظارت بر ارزیابی درونی گروههای آموزشی
10-طراحی و اجرای ارزیابی بیرونی گروههای آموزشی
 
 
 کمیته پژوهش در آموزش :
1-    برگزاری جلسات منظم کمیته به منظور بررسی طرحهای پژوهشی
2-  نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
3- هدایت و تشویق اعضاء هیات علمی جهت انجام طرحهایی در زمینه آموزش علوم پزشکی
4-  جذب بودجه تحقیقاتی از مراجع ذیربط
5-  هدایت و نظارت بر اجرای نتایج طرحهای تحقیقاتی
6-  انتشار کتب و جزوات در زمینه آموزش پزشکی
7- انتشار مجله آموزش پزشکی
8- هدایت پایان نامه های دانشجوئی در زمینه آموزش پزشکی
  کمیته رشد و بالندگی اعضای هیات علمی :
1-    نیازسنجی و تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی
2- برگزاری کارگاههای آموزش پزشکی
3-تشویق و هدایت گروههای آموزشی برای برگزاری ژورنال کلاب ، کنفرانس و سمینارهای آموزشی
4- ارائه دوره های آموزش کوتاه مدت آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی با مشارکت سایر دانشگاهها
5- برگزاری دوره های علمی ، سیاحتی ، زیارتی برای اعضای هیات علمی به همراه خانواده
6- برگزاری جلسات اخوت برای اعضای هیات علمی به همراه خانواده
7-نظارت و هدایت جهت تسریع درترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی
 
کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان :
1-    آگاه سازی مدیران آموزشی ، اعضاء هیات علمی و مسئولین دانشگاه از شرایط موجود آموزشی و خواسته های دانشجویان در حیطه آموزشی
2- آگاه سازی دانشجویان از حقوق و نیازهای آنان در حوزه آموزشی
3-برگزاری هم اندیشی دانشجویان با اعضائ هیات علمی در پایان هر نیمسال تحصیلی
4- پیگیری درخواست های دانشجویان از حقوق و نیازهای آنان در حوزه آموزش
5- تشویق و هدایت دانشجویان جهت طرحهای پژوهشی دانشجوئی در زمینه آموزش علوم پزشکی
6- پیگیری امور مربوط به ارتباط با نهادهای داخل و خارج از کشور و ارائه گزارش به مدیریت EDC
7-شناسایی و جذب استعدادهای درخشان
8-طراحی و تدوین برنامه جهت ارزیابی عملکردهای درخشان دانشجویان و طبقه بندی آنان
9- بکارگیری ظرفیت و توانمندی های دانشجویان در پیشبرد اهداف مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی دانشگاه
10-فراهم نمودن زمینه رشد و گسترش نوآوری ، ابداع و خلاقیت در بین دانشجویان
11-تهیه و تدوین برنامه جهت تقدیر از استعدادهای درخشان
 
 
 
 
 
 
ماْموريت وشرح وظايف دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی EDO
 
مقدمه :
دفاتر توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) شامل سه دفتر دانشکده پزشکی ، پرستاری ، بهداشت است که رسالت و شرح وظایف این دفاتر در راستای ارتقائ کیفیت آموزشی در چهار حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش و رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی به شرح ذیل می باشد :
رسالت :
آموزش و تربیت دانش آموختگان کارآمد ، شایسته متعهد و مومن در جهت تامین نیازهای بهداشت و درمان نیروهای مسلح و جامعه .
 
 
 
 
 
شرح وظایف :
وظایف ، فعالیتها ی اصلی دفاتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکد ها به شرح زیر می باشد :
الف برنامه ریزی آموزشی :
1- نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan  
2- مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan وLesson plan  
3- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
4- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای نیروهای مسلح
5- بررسی انطباق برنامه های درسی با نیازهای دانش آموختگان
6- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (Skill Lab ,…)
7- استاندارد سازی برنامه های آموزشی
8- هدایت و نظارت برعملکرد استاد راهنما در دانشکده ها
 
 
 
 
ب ارزشیابی :
1- مدیریت ، هدایت و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
2- نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضاء هیات علمی
3- نظارت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
4- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران و فرآیندهای آموزشی
5- نظارت بر کیفیت روشهای ارزشیابی گروهها
6- ارزشیابی دانش آموختگان تا یک سال
 
ج پژوهش در آموزش :
1- ارایه مشاوره در زمیه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و زیر نظر EDC
2- تشویق و هدایت اعضاء هیات علمی در انجام پژوهش در آموزش
3- راهنمایی در نوشتن پروپوزال و ارسال آن به EDC
 
 
د رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی:
1-    تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت درکارگاههای آموزشی
2- نیازسنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی
3-نظارت و هدایت آموزشی اعضاء هیات علمی جدید
4- نیازسنجی و توانمندی های آموزشی اعضاء هیات علمی
5- نظارت و تایید امتیازات آموزشی عضو هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء
 
شرح وظایف کمیته دانشجوئی و استعدادهای درخشان دانشکده:
1- شناسایی دانشجویان مستعد
2- ایجاد زمینه برای شکوفایی و باروری استعدادها و خلاقیت ها و تسهیل فعالیتهای ایشان
3- برگزاری جلسات هم اندیشی بین اعضاء هیات علمی و دانشجویان مستعد
4- ارزشیابی فعالیتهای علمی - تحقیقاتی دانشجویان مستعد
5- گسترش نوآوری ، ابداع و خلاقیت و کارآفرینی در بین دانشجویان مستعد
6- شناسایی و معرفی دانشجویان نخبه جهت جذب در سازمان
7- ارائه گزارش عملکرد کمیته به مسئول EDC
8-نظارت و هدایت کارگاهها و سمینارهای دانشجوئی
 
Skip Navigation Links
دانشكده پزشكيExpand <a href='?ObjId=191&PageId=192'>دانشكده پزشكي</a>
دانشكده پرستاريExpand <a href='?ObjId=191&PageId=193'>دانشكده پرستاري</a>
دانشکده بهداشتExpand <a href='?ObjId=191&PageId=194'>دانشکده بهداشت</a>
دانشکده داروسازیExpand <a href='?ObjId=191&PageId=2593'>دانشکده داروسازی</a>


تابلو اعلانات
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 237973

لينکهاي مرتبط
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مجلات علمي پژوهشي
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مهمترین اخبار
آرشيو...

مقالات
تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹... تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷ وزارت بهداشت ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 3041   1396/10/16
هفته پژوهش هفته پژوهش ارسال کننده:
دانشكده پرستاري
بازديد: 1433   1396/09/27
فراخوان شرکت در نهمین همایش یادگیر... فراخوان شرکت در نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 656   1396/09/19
اعلام آخرین تغییرات آزمون ارشد و د... اعلام آخرین تغییرات آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 984   1396/08/29
سخنرانی علمی دانشکده پزشکی سخنرانی علمی دانشکده پزشکی ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 1038   1396/08/01
سخنرانی علمی گروه فیزیولوژی سخنرانی علمی گروه فیزیولوژی ارسال کننده:
دانشكده پزشكي
بازديد: 1114   1396/07/18
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir