[03/21/2018 12:03:51 ق.ظ] [۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ فروردين] [عضويت در پورتال] [ورود مديران]
Skip Navigation Links

 

 

به نام خدا

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای آموزشی

Scopus

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه کنندگان :

نگین نمــازی

زهرا امین زاده

 

 

 

 

تابستان 1387

فهرست مندرجات

 

مقدمه. 3

Search. 5

 

 Basic Search. 5

Refine Results 8

Out Put 12

Citation Tracker 13

Add to List 14

Download.. 14

References 16

Cited By. 16

 

Author Search. 18

Details 19

Find Unmatched authors 20

Feedback. 20

Author ID.. 20

Documents 20

E-Mail Alert 20

References 20

Cited By. 20

Co-authors 20

H-Graph. 20

 

Affiliation Search. 22

 

Advanced Search. 25

 

Sources  ……………………………………………………………………………… 26

 

Analytics  ……………………………………………………………………………… 27

 

My Alerts  ……………………………………………………………………………… 28

 

My List  ……………………………………………………………………………… 29

 

My Profile………………………………………………………………………………. 30    

مقدمه

          بانک اطلاعاتی Scopus  بزرگترين بانک استنادی و چکيده نويسی جهان است که توسط Elsevier ناشر هلندی Science Direct راه اندازی شده و در واقع يکی از رقيبان پايگاه استنادی ISI آمريکا می باشد. اين پايگاه ابزار خوبی برای پژوهشگران در حوزه های مختلف است که نه تنها اطلاعات مقالات و چکيده آنها بلکه ميزان استنادات آنها را نيز بيان می کند. به عبارت ديگر علاوه بر جستجو و دسترسی به مقالات معتبر می توان فعال ترين نويسنده ، سازمان ، مراکز تحقيقاتی و مجلات هسته را در حوزه موضوعی خاص تعيين و رتبه بندی کرد. با ثبت نام در اين بانک وارائه پست الکترونيکی خود ، بطور روزآمد از مقالات و اطلاعات جديد  منتشر شده در حوزه موضوعی خود از طريق پست الکترونيکی اطلاع کسب نماييد.

 

امکانات اين بانک شامل موارد زير است :

 

-         دسترسی به مقالات حدود 15000 ژورنال از بيش از 4000 ناشر.

-         دسترسی به 1000 ژورنال Open Access.

-         دسترسی به 500 Conference Proceedings  

-         دسترسی به 600 ناشرتجاری و33 ميليون چکيده .

-         دسترسی به نتايج 386 ميليون سايت علمی .

-         دسترسی به 21 ميليون ثبت نامه .

-         دسترسی به حدود 500 مجله بصورتFree  .

-         امکان پالايش جستجو و ايجاد Alert برای مقالات جديدی که مرتبط با موضوع جستجو است .

-         پوشش %100 مقالات بانکMedline  از سال 1966 بطور کامــــــل وسالهای قبل از آن برای موضوعـــــــات

Life and Health Sciences  .

-         يافتن نويسندگان پر استناد و وابستگی های سازمانی آنها جهت تبادلات علمی .

-         حدود 28 مجله ايرانی در اين بانک وارد شده که از اين تعداد 14 عنوان آن مربوط به پزشکی می باشد .

       مجلات ايرانی که در حوزه پزشکی در اين بانک وارد شده عبارتند از:

 

Acta Medica Iranica

Archives of Iranian Medicine

Daru

Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders

Iranian Journal of Immunology

Iranian Journal of Medical Sciences

Iranian Journal of Public Health

Iranian Journal of Radiation Research

Journal of Medicinal Plants

Journal of Research in Medical Sciences

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran

Pahlavi Medical Journal

Yakhteh

 

 

Scopus  آسانترين راه برای اخذ فهرست های مربوط به موضوعات است . با اين ابزار محققين وقت کمتری را برای جستجو و وقت بيشتری را می توانند صرف تحقيقات خود نمايند.

برای ورود به سايت Scopus  ابتدا وارد سايت دانشگاه علوم پزشکی شيراز شده و بدين طريق عمــــــــل می نماییم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی سايت Scopus مطابق شکل ذيل از 5 قسمت تشکيل شده است :

1-    Search

2-    Sources

3-    Analytics

4-    My Alerts

5-    My List

6-     My Profile

 

 

 Search :

با کليک بر روی گزينه Search سه نوع امکان جستجوی Basic Search و Author Search و Affiliation Search  و  Advance Searchنمايان می شود که هر کدام دارای فيلدهای خاص خود می باشد .

Basic Search :

اين جستجو از 2 قسمت Search For و Limit To تشکيل شده است .

·   دراولين قسمت مطابق شکل زير واژه مورد نظر جهت جستجو را وارد و در کادر مقابل آن مکانهايی را که در نظر داريم واژه مورد نظر را جستجو کند محدود می نماييم .

مثال: نياز به مقالاتی در زمينه Stem Cell می باشد ، به نحوی که موضوع مورد نظر در عنوان مقاله جستجو گردد. ابتدا کلید واژه Stem Cell را وارد و از کادر مقابل آن گزينهArticle Title  را انتخاب می نماييم . در صورتی که درکادرSearch نام نويسنده را وارد نماييم بايستی از کادر  مقابل آن گزينهAuthors   انتخاب گردد.

می توانيد فيلدهای مختلفی را از هر کادر انتخاب ، و با هم ترکيب نمائید . مثلا"موضوع Stem Cell  را از کادر اول و موضوعGenetics  را از کادر دوم ، در اين صورت می بايستی از عملگرهای زير استفــــاده نماييد.

 And: برای ترکيب دو مفهوم است و در صورتی که بين دوکليد واژه در عبارت جستجو قرارگيرد، رکوردهايی را بازيابی می نمايد که هر دو کليد واژه را با هم داشته باشد .

OR : جهت ترکيب کليد واژه های مشابه به کار می رود و رکوردهايی را بازيابی می کند که يک يا هر دو کليد واژه را در خود داشته باشد .

And Not : برای جدا کردن و کنار گذاشتن يک کليد واژه به کار می رودو هرگاه بين دوکليدواژه به کاررود ، رکوردهايی را بازيابی می نمايدکه کليد واژه اول را شامل وکليد واژه دوم را نداشته باشد.

 

توجه : می توان عملگرها را در کادر های  مربوطه ، تايپ ، و در صورتی که بيش ازچند واژه و يـا يک عبارت وارد گردد اين بانک عملگر And را اعمال خواهد نمود  .

 در قسمت Limit To  محدوديتهای مربوط به زمان انتشارمقالات و نيزنوع مقــالات وحوزه موضوعی خاص مقالات را مشخص نمائید .

 

Range : به منظور محدود کردن جستجو به فاصله زمانی مورد نظر از گزينـــه  Date Range استفاده نماييد . درصورت عدم انتخاب ، جستجوی شما از سالهای قبل از 1960 تاکنون را دربرمی گيــرد.

 

Add to Scopus in the Last Days : با انتخاب اين گزينه ، مقالاتی را که از7 تا30 روزگذشته بـــه

 به سايت Scopus  اضافه گرديده جستجو خواهد نمود .

 

Document Type : همانطور که می دانيد انواع مختلفی از مـدارک ماننـــد Article  وReview  و Letter و Article in Press وجود دارد . در صورتی که اين محدوديت را انتخاب ننماييد واژه مـورد نظر شما در انــواع مدارک جستجو خواهد شد .

 

Subject Areas : می توان کليد واژه ها را به 4 حوزه موضوعی که در اين صفحه مشخص شـــده است محدود نمود. با قرار دادن ماوس بر روی هر يک از موضوعــات مربوط به  Subject Areas، ليستـــی از موضوعات مربوط به آن حوزه مطابق شکل زير نمايان می شود .

 

مثال:

 ژنتيک سلول بنيادی را فقط در عنوان مقاله ، بدون محدوديت زمانی ، با فرمت مقالـــه يا مرورها  درحوزه  بهداشت و زيست  جستجو نماييم .

 

 

مــــــــوضـوع : Stem Cell and Genetics                                                                      

نــــوع جستجو :Article Title                                                                                        

محدوديت زمانی : All Years to Present                                                                          

نـــــوع مقالات :                                                                                  Article or Review

حـوزه موضوعی : Life Science and Health Science                                                       

 

 

 

بعد از اعمال محدوديت های فوق گزينه Search را کليک نموده و وارد صفحه نتايج جستجو شويـــــد .

 

 

 

در صفحه نتايج جستجو مطابق شکل ذيل تعداد مقالات در بالای صفحه نمايش داده شده است .  Scopus: 20

بسته به ایـــن که کلید واژه انتخابی و اعمـــال محدودیــتها چگونه باشد اطلاعات دیگــــری از قبیــــل

 Web یا  Patents در اختیار جستجو گر قرار می گیرد .

Refine Results :

در ذيل تعداد نتايج جستجو گزينه ای تحـــت عنوان مشاهده می نماييد . با استفاده از اين گزينه قادر خواهيد بود جستجوی خود را مطابق دلخواه محدود نماييد . محدوديت های ايــــن پالايش عبارتند از :Source Title  و Author Name وYear  و Document Type و Subject Area کـه به تفصيل مطابق شکل ذيل به توضيح آن می پردازيم .

 

Source Title : همانطورکه مشاهده می نماييد عناوين مجلاتی که مقالات موردجستجــــو درآن وجود دارد به ترتيب تعداد مقالات از بيشترين مقالات تا کمترين مقالات در اين ستون آورده شده است . بـا کليک بر روی گزينه More در پايين اين ستون ، ليست کليه عناوين مجلات مطابق شکل زيـر  نمايان می گردد .

با انتخاب مجله مورد نظر از طريق گذاشتن علامت چک مارک در کنار آن و کليک بر روی آيکــونLimit to می توانيد مقالات مربوط به موضوع جستجوی خود را در آن ژورنال خاص مشاهده نماييد .

:Author Name  در اين بخش نام نويسندگان مقالات مورد جستجو از بيشترين مقاله تا کمترين مقالــه از يک نويسنده را به طريقی که در Source Title  گقته شد انتخاب و مشاهده نماييد .

  دراين مورد می توانيد مقالات را در سال مورد نظر مشاهده نمائید  .:Year

 

:Document Type می توانيد مقالات را بر اساس نوع مدرک بطور مثال  Article يا Review   مشاهده نماييد.

 : Subject Area در اين قسمت مقالات جستجو شده به تفکيک موضوع مورد مطالعه مشاهده می گردد   

* علاوه بر موارد فوق در پايين کادر مربوط بهRefine Results  گزينه ای تحت عنوان Categoeies Add  وجود دارد که با استفاده از آن قادر خواهيد بود کادرمربوط به  Refine Results را به دلخواه خود مطابق شکل زير گسترش دهيد .

 

با قرار دادن ماوس بر روی عبارت  Categoeies  Add  محدوديتهای فوق به شکل زير نمايان می گردد .

با کليک بر روی هر کدام گزینه  فوق به جدول شما افزوده می گردد .

 

 

 

Restore Original Settings : با کليک بر روی گزينه فوق جدول شما به حالت قبل و استانـــــدارد     Scopus بر می گردد .

 

توجه: در کنار گزينه  Limit to گزينه  Exclude وجود دارد که برخلاف آن عمل می نمايد. در واقع Exclude به معنی حذف محدوديت اعمال شده در نمايش جستجـو می باشد.

 

مثال : نتايج جستجوی ما 20 رکورد بوده است که از اين تعداد 3 رکورد آن مربوط به سال 2007 ميلادی می باشد .حال اگر در جدول Year سال 2007 ميلادی را انتخاب و Exclude را کليک نماييم مقــالات 2007 را از نتايج جستجو حذف و در نتيجه تعداد آن  به 17 رکورد خواهد رسيد .

 

در صفحه نتايج جستجو بعد از کادر Refine Results به کادر Results  رسيده و می توانيم نتايــــج جستجو را مشاهده نماييم . اطلاعات بازيابی شده از نتيجه جستجو عبارت است از :  عنوان مقاله، نام نويسنده، سال انتشار  ، عنوان مجله و در نهايت تعداد  استنادهای مقاله . بديهی است برای استناد به مقاله ها بايستی مدتی ازانتشار آن گذشتـه باشد لذا ميـزان استناد به مقاله های جديد بسيار پايين و در مواردی صفر خواهد بود .

در ذيل عنوان مقاله 3 گزينه زير مشاهده می گردد :

1- Abstract + Refs : با کليک بر روی اين گزينه می توانيد خلاصه مقاله و تمام منابعی که در مقاله استفاده شده مشاهده نماييد .لازم به ذکر است که تمامی منابع ((References همراه با ميزان استنادهای آن می باشد .

1-    View at Publisher: با انتخاب اين گزينه  به سايت ناشر مجله متصل و چنانچه دانشگـاه آن بانک را خريداری کرده باشد به متن کامل آن مقاله دسترسی خواهيد يافت .

2-    Show Abstracts : با استفاده از اين گزينه می توانيد چکيده مقالات را در همان صفحه مشاهده نماييد.

 

Author(s) : با کليک بر روی هر يک از اسامی می توانيد تمامی مقالاتی که توسط آن نويسنده نوشته شده بازيابی و همزمان مقالات نويسندگان همکار را نيز مشاهده نماييد.

Cited by : با استفاده از اين گزينه استنادهای يک مقاله يا به عبارتی مقالاتی که اين مقاله را رفرنس مقاله خود قرار داده اند مشاهده نماييد. کافی است که بر روی عدد مقابل مقاله در cited by کليک نمــــوده و فهرست آن را مشاهده نماييد.

 

4 مقاله به مقاله انتخابی ما استناد شده بود که مطابق شکل ذيل تمامی امکاناتی که در بالا توضيح داده شد در اين بخش نيز وجود دارد.

 

 

دربالای نتايج جستجو 6 آيکون Output و Citation Tracker و Add to List و  Downloadو References و Cited By مطابق شکل زير وجود دارد که به توضيح آن می پردازيم .

 

 

توجه: 1- قبل از استفاده از گزینه های فوق لازم است  مقالات بوسيله گذاشتن علامت نشان دار انتخاب شده   باشند.

    2- در حالت عادی صفحه نمايش تا 20 رکورد را نمايش می دهد در صورت تمايل به مشاهده تمام نتايج در يک صفحه ، گزینه Display  در پايين صفحه  را روی اعداد بزرگتر قرار دهيد.    

                 

 

Out Put : با استفاده از اين امکان می توان ازنتايج جستجوی خود خروجی به شکلPrint  ياE-Mail  تهيه نمود ، بسته به اين که کدام فرمت خروجی را انتخاب نماييد جزئيات صفحه تغيير خواهد کرد.

بعد از انتخاب Out Put صفحه زير نمايان می گردد.

 


بعد از انتخاب نوع و فرمت خروجی و کليک بر روی گزينه Export ، مسير خروجی آن را مشخص و بر روی کامپيوتر خود ذخيره نماييد.

 

Citation Tracker   : با انتخاب اين گزينه می توانيد استنادهای مقـاله ها را رديـابی و بصورت مرتب شده با جزئيات مشاهده نماييد.

بعد از انتخابCitation Tracker صفحه زير نمايان می گردد.

در صفحه فوق استنادها به تفکيک سال و در نهايت کل استنادها مشخص گرديده است. با کليک بر روی اعداد داخل جدول کل استنادهای سال مذکور (مقالاتی که به مقاله فوق استناد کردند) را می توان مشاهده نمود. لازم به ذکر است که استنادهایی را که نويسنده خود به مقالاتش نموده است در اين جدول احتساب گرديده است لذا در صورت تمايل به عدم احتساب مقاله های فوق گزينه Self Citations of all Authors را در بالای صفحه فوق علامت بگذاريد .

 

Add to List : برای ذخيره نتايج جستجــــو از گزينه فوق استفاده می نماييم .

 

ابتدا مقاله هایی راکه مایل به ذخیره نمودن آنها هستیم با علامت  مشخص و عبارت  Add to List  را انتخاب می نماییم . پس از آن با باز نمودن گزینه My List  مقاله های مورد نظر را ذخیره قطعی و با الصاق یک نام آن را در My Profile خود قرار داده و درهر زمان جهت بازیابی می توان به آن رجوع نمود. لازم به يادآوری است برای استفاده از اين امکان حتما" Register باشيد .

 

Download :  جهت اخذ متن کامل چند مقاله بطور همزمان از این گزینه استفاده می نماییم .

برای این کار ابتدا مقاله ها را انتخاب و گزینــه Doawnload  را کلیک نمایید  . لازم به ذکر است که لازمه استفاده از این امکان نصب برنامه Javascript بر روی کامپیوتر می باشد .

 

 مقاله های انتخابی شما مطابق شکل ذیل در کادر  Doawnload Optionsنمایش داده می شود . نام فایـل انتخابی ( Select PDF file naming ) و مسیر ذخیره آن را در کامپیوتر(  Download to) مشخـص ودر صورتی که تمایل به ذخیره خلاصه مقاله هایی داشته باشید که دسترسی به متن کامل آنها در سایت وجود ندارد گزینـــــه Download Abstract if Full Text is Not Available را انتخاب و Begin Download را کلیک نمایید .

 

 

زمانی که ذخیره مقاله ها انجام شد کادر مربوط به عناوین تغییر خواهد کرد . مطابق شکل ذیل وضعیت مقالات از جهت متن کامل یا خلاصه مقاله با علامتهای مخصوص به آن مشخص گردیده است .

 

 

References : با انتخاب اين گزينه می توان کليه منابعی راکه درتهيه مقاله ها استفاده شده است بصورت يکجا مشاهده نمود .  

 

بعد از انتخابReferences  از جدول فوق صفحه زير نمايان می گردد .

در اين صفحه کل منابع استفاده شده ((Refrence در بالای صفحه نمايش داده می شود . نحوه نمايش آن را مطابق شکـل با استفاده از محدود کننده های جدولRefine Results  می توان به دلخواه تغيير داد. همانطور که در شکل زير مشاهده می نماييد تعداد استنادهای منابع نيز مشخـص شده است .

 

Cited By: در اين قسمت نيز مانندCitation Tracker  کل استنادها به مقاله هارا نمايش می دهــد.   تقاوت آن اين است که درCitation Tracker استنادهایی را که خود نويسنده به مقاله خود داده است نــيز احتساب می کند در حالی که در Cited By فقط استنادات نويسندگان ديگر به مقاله مورد نظر را نمايــش می دهد .

توجه :

· در صورتی که محدوديتهای ديگری مورد نياز باشد که در Basic Search امکان جستجوی آن وجــود ندارد می توان بـه Advance Search  مراجعه نمود .

 برای جستجوی مقاله ای از نويسنده خاص بهتر است که جستجورا در Author Search  انجام نماييد اما چنانچه اين جستجو را در صفحه Basic Search انجام داديد بعد از وارد نمودن نام نويسنده در کادرSearch  و انتخاب Authors  از کادر مقابل آن گزينه هایDocument  و Authors نمايـــان می گردد که شما بايستی الزاما" گزينه  Authors را مطابق شکل زيرانتخاب نماييد .

در صورت انجام اين کار Scopus فهرستی از اسامی که با اسم انتخابی شما در اين بانک وارد شــــده است نمايان می سازد . اين کار بدين لحاظ اهميت دارد که نام نويسندگان با اشکال مختلفی در مقالات منتشــر شده است . به عنوان مثال نويسنده ای با نام دکتر صدرالدين اردهالی با اين اشکال در مجــلات آورده شده اســت :

Ardehali, S.

Ardehali, Sadreddin

Ardehali, Sadreddine M.

Ardehali, S. M

با اين عمل شما می توانيد کليه اسامی را ،در نتايج جستجو ملاحظه و آنگاه با انتخاب اشکال مختلف يک نـام مطابق شکل زيرکليه مقاله های آن نويسنده را يکجا مشاهده نماييد. توضيحات مشروح آن در بخش Author Search شرح داده خواهد شد.

 

 

Author Search  :

برای جستجوی مقالات واستنادهای يک نويسنده گزينه فوق را مطابق شکل ذيل انتخاب نماييد .

 

 

Authors  :  وارد کردن نام خانوادگی نويسنده مورد نظر .

Show Exact matches Only  : درصورت تمايل به انطباق جستجو فقط با نام کوچک مورد نظر شما اين گزينه را انتخاب نماييد . به عنوان مثال در نمونه زير می خواهيم مقالاتی را که توسط دکتر محمد رضا نمازی نوشته شده است مشاهده نماييم ، لذا گزينه فوق را علامت گذاری می نماييم .

 

 

Affiliation  : در صورت تمايل می توانيد نام موسسه نويسنده مورد نظر را وارد نماييد در غير اينصورت امکان محدود کردن نام موسسه در مراحل بعد نيز امکان پذير است .

 

در صورتی که نام کوچک نويسنده مورد نظر را دقيقا" نمی دانيم نام فامیل او را وارد کرده و گزينه Search  را وارد کرده ، وارد مرحله بعد می شويم .

همانطور که مشاهده می نماييد نام نويسنده مورد جستجوی ما به 6 شکل مختلف در مجلات به چاپ رسيده است . لذا در صفحه فوق ابتدا اشکال مختلف نام نويسنده را يافته و با گذاشتن علامت در کنار آنها گزينــــه

Show Documents  را کليک نماييد . در اين صفحه در مقابل اشکال مختلف نام نويسنده به دوگزينه زير برمی خوريم :

 

 : Show Last Titleدر صورت تمايل به مشاهده آخرين مقاله از نويسنده مورد نظر گزينه فوق را کليک نماييد .

 

 

Details   : با کليک بر روی گزينه فوق جزئيات کامل نويسنده به شرح زير نمايان می گردد.

 

Find Unmatched authors : در صورتی که نويسنده مورد نظر اشکال ديگری از نام داشته باشد که در اين سايت مطابقت داده نشده اين گزينه را کليک و نام های مورد نظر را انتخاب ، آنگاه گزينه Group With other را کليک و بعد از نمايان شدن شکل نام گزينه Save Group را انتخاب می نماييم .

 

Feedback: در صورتی که نویسنده ای تمايل به انتخاب يک نام واحد و پيشنهاد آن به سايت Scopus داشته باشد ، گزينه فوق را انتخاب و صفحه مربوطه را تکميل و ارسال نماید.

Author ID : شماره ای است که به يک نويسنده تعلق می گيرد .

Documents : ليست کليه مقاله های نويسنده مورد جستجوی ما می باشد .

E-Mail Alert : می توان از استنادهای مقاله های  نويسنده ونيز از  مقاله های جديد  نويسنده Alert تهيه نمود .

References : فهرست تمامی  منابعی است که نويسنده در تهيه مقاله ها از آنها استفاده نموده است .

Cited By : کل استناد به مقاله های نويسنده مورد نظر می باشد .

Co-authors :  فهرست  نويسندگانی است که در تهيه مقاله ها با نويسنده همکاری نموده اند . با کليک بر روی گزينه فوق فهرست  نويسندگان همکار نمايان و در صورت تمايل می توان وضعيت مقاله های آنها را نيز مطابق موارد گفته شده مشاهده نمود .

H-Graph : اين شاخص ، ابزاری برای ارزيابی مقاله های نويسندگانی است که از سال 1995 اقدام به چاپ مقاله نموده اند . با انتخاب اين گزينه صفحه ای نمايان می شود که اين ارزيابی را به 3 روش زير انجـــام می دهد .

1-   H Graph: مشاهده نمودار وضعيت مقالات بر اساس شاخص H Index . زمانی که تعداد استنادات به مقالات يک نويسنده با تعداد مقالاتش برابر می شود H Index آن نويسنده تعيين می گردد. به عنوان مثال H Index نويسنده مورد جستجوی ما عدد 6 می باشد . يعنـــی 6 مقاله از مقاله های نويسنده فوق مطابق شکل بالا حداقل 6 بار به بالا استناد داشته است .

2-  Articles Published: مشاهده نمودار وضعيت مقالات بر اساس سال انتشار .

3-   Citations: مشاهده نمودار وضعيت مقالات بر اساس ميزان استناد .

 

مشاهده مقالات نويسنده :  بعد از انتخاب اشکال مختلف يک نويسنده و گذاشتن علامت در کنار آنها گزينه Show Documents را کليک نموده و وارد صفحه مورد نظر می شويم .

  مطابق تصوير زير گزينـــــه های Output و Citation Tracker و Add to List و  Downloadو References و Cited By وجود دارد که برای توضيــح آن به صفحه  10 در بخش  Basic Search مراجعه نماييد .

Affiliation Search  :

به منظور بررسی وضعيت علمی موسسه ای خاص ويا يافتن اشکال مختلف نام های يک موسسه دربانکهای اطلاعاتی گزينه فوق را کليک و در کادر مربوط به Affiliation نام موسسه يا دانشگاه مورد نظر را وارد  نماييد . لازم به ذکر است که انجام اين جستجو در سه نوع جستجوی Basic , Author , Advance  امکان پذير است . به عنوان مثال می خواهيم وضعيت مقالات مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شيراز را بررسی نماييم . برای اينکار می توانيم به دو شکل جستجو را انجام دهيم .

1-             ابتدا نام دانشگاه را در قسمت جستجو وارد و گزینه Search  را کلیک نماییم  .

 

جهت مطابقت موسسه های  مرتبط در کادر مربوط به Affiliation Results نام ها را انتخاب و گزينه  Find Unmatched Affiliations را کليک نماييد .

2-            در صورتی که نام موسساتی که به نحوی در ارتباط با دانشگاه مورد نظر می باشند را دقيقا" نمی دانيم ابتدا واژه Shiraz  را وارد و سپس جستجو را شروع می نماييم .

مطابق جستجوی مورد اول اشکال مختلف نام را انتخاب می نماييم اما دراين نوع جستجو همانطور که در شکل ذيل مشخص گرديده تعداد نتايج بيشتری در صفحه نتايج جستجو نمايان می گردد .

 

Feed Back :

توجه : به منظور يکنواخت کردن نام های وابسته تحت يک نام ، آيکون   Feed Backرا انتخاب و فرم مربوطه را جهت پيشنهاد به سايت  Scopus تکميل نماييد .

 

مثال : مطابق شکل بالا می خواهیم  نام 5 موسسه زير را در یک گروه با عنوان Shiraz University of Medical Sciences معرفی کنیم . برای اينکار کادرهای مشخص شده را تکمیل و گزینه send را کلیک نمایید .

1- Faghihi Hospital Shiraz

2-   Shiraz Univ.of Medical Sciences

3- Namazi Hospital

4- Pahlavi Hospital

5- Hafez Hospital

 Details : جهت مشاهده دانشگاهها و موسساتی که با دانشگاه مورد جستجوی ما همکاری می نمایند گزینه فوق را کلیک نمایید .

 

علاوه بر مشاهده موسسات همکار ( Collabrating Affiliations ) می توان وضعیت علمی دانشگاه را از نظر نوع و تعداد مقالات نوشته شده (( Documents  ،  تعداد نویسندگان (Authors ) ، عنوان مجلاتی که مقالات در آنها به چاپ رسیده ((Sources ، نمودار زمینه موضوعـی مقالات چاپ شده (Subject Areas)  ، و ..... رویت نمود .

 

 Show Documents  :

برای مشاهده مقالات مربوطه گزینه فوق را کلیک نمایید .

 

Advanced Search  :

در این جستجو می توان کلید واژه راوارد و با قرار دادن کد هایی که خود سایت مشخص نموده قبل ازواژه نوع آن را مشخص نمایید . تمامی کدها در جدولی مطابق شکل زیر مشخص گردیده است که با دوبار کلیک کردن بر روی آن به کادر مربوط به جستحو منتقل و توضیحات مربوط به استفاده آن نمایان می گردد.

مثال : واژه مورد نظر ما اسم یک نویسنده است .

 

Sources :

به منظور آگاهی از عناوین نشریاتی که مقاله های آنها در سایت Scopus وارد می گردد گزینه فوق را انتخاب نمایید .

برای مشاهده نشریات فوق می توان به 4 طریق عمل نمود :

1-    جستجو به صورت موضوعی .

2-    جستجو بر اساس نوع نشریات (Journal، Book Series، Conferece Proceedinds ،Trade Publications ) .

3-    جستجو بر اساس کليد واژه در عنوان و ...

4-    جستجو بر اساس الفبای عنوان نشریات .

 

با کلیک بر روی عنوان یک مجله می توان جزییات کامل مجله از قبیل موضوع ، ناشر، Issn ، پوشش سال این مجله در Scopus ، آخرین شماره از مجله ، تعداد مقـــالات به تفکیک ســال ، Citation Tracker ، مقـــاله های  Article In Press ، مقایسه علمی این مجله با مجلات دیگر ، مشاهده نمود .

مثال : مجله AAPS journal که براساس الفبایی جستجو شده است .

Analytics :

به منظور تحلیل علمی مجله یا مجله های مربوط به یک رشته خاص گزینه فوق را کلیک نمایید.

بعد از انتخاب این گزینه و تکمیل نمودن بخش مربوط به عنوان مجله و سپس زمینه موضوعی و کلیک بر روی گزینه Search صفحه ای گشوده می شود که کلیه مجله های موضوع انتخابی را به ترتیب حروف الفبا مرتب و با دوبار کلیک کردن بر روی آن وضعیت علمی مجله فوق را بر روی نمودار سمت راست صفحه مشاهده می نمایید . لازم به ذکر است که می توان بیش از یک انتخاب داشت که در این صورت هر مجله را به رنگی خاص بر روی نمودار نشان می دهد . برای مشاهده جزییات هر مجله بر روی Show info کلیک نمایید .

مثال : سه عنوان مجله زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

1-    Allergy

2-    Journal of clinical immunology

3-    Journal of immunology

 

 

My Alerts :

لازمه استفاده از این بخش ثبت نام کردن در این سایت می باشد که با Register شدن می توانید از امکانات زیر استفاده نمایید :

1-    ایجاد Alert از جستجو ها ، Alert از استنادها به نویسندگان ، Alert از استنادها به مقالات .

2-    Save  کردن جستجو ها برای استفاده در دفعات بعد .

3-    ثبت نام کردن در گردهمایی های این سایت .

4-    ایجاد یک پروفایل شخصی .

برای وارد شدن در این قسمت ابتدا با کلیک بر روی گزینه Register صفحه مربوطه را تکمیل و سپس گزینه My Alerts را انتخاب و وارد صفحه مربوطه شوید .

در این صفحه 3 نوع Alert مشخص گردیده است .

1-    Search Alerts

2-    Document Citation Alerts

3-    Author Citation Alerts

 

  Search Alerts : محل این Alert مطابق شکل ذیل در صفحه نتایج جستجو می باشد . چنانچه تمایل داشته باشیم ازچاپ مقالات جدیدی که با موضوع جستجوی ما مشابه است اطلاع یابــــیم گزیــــنه  Save as Alert در صفحه نتایج جستجو را فعال نموده ،  در دفعات بعدی ورود به سایت با کلیک بر روی My Alert می توانیم آنها را مشاهده نماییم .

 

Document Citation Alerts : در صورت تمایل به اطلاع از استناد به مقاله ها در صفحه نتــــایج جستجو با کلیک کردن بر روی گزینه Abstract + Refs  ابتدا وارد مقاله فوق شوید .

 

 سپس با کلیک بر روی گزینه E-Mail Alert این Alert را مطابق شکل زیرایجاد نمایید .

 

Author Citation Alerts :

برای آگاهی از استناد مقالات جدید به مقالات یک نویسنده درقسمت Details (صفحه 19) مربوط به نتایج جستجو گزینه E-mail Alert را کلیک نموده و این Alert را فعال می نماییم .

 

My List :

کلیه اعمالی که در این سایت انجام می گیرد بصورت موقت در My List ذخیره می گردد . چنانچه تمایل به ذخیره دائم کلیه جستجوهای خود داشته باشید می بایستی مقالات را انتخاب و سپس بر روی گزینهAdd to List  در صفحه نتایج جستجو کلیک نمایید . توضیح بیشتر در صفحه 14)

 

آنگاه گزینه My List را از نوار بالای سایت انتخاب نموده و وارد صفحه مربوطه شوید .

 

 

بعد از ورود به این صفحه گزینه Save this List را انتخاب و با در نظر گرفتن یک عنوان دلخواه برای آن نتایج جستجو را برای همیشه در My Profile   خود ذخیره نمایید .

 

My Profile :

برای دسترسی به صفحات شخصی و به عبارت دیگرکلیه جستجوها و Alert ها گزینه فوق را کلیک نمایید .

My Profile از 5 بخش زیر تشکیل شده است .

 

 

1-    Saved Searches : جهت دسترسی به نتایج جستجوهای انجام شده . در این صفحه امکان Up Date  کردن یا تغییر در جستجو ، ذخیره کردن آن یا تغییردر  Alertوجود دارد .

 

2-   My Alerts : دسترسی به تمام Alert های ساخته شده .

 

3-  My Saved Lists :  مشاهده جدول جستجوهای انجام شده .

 

4-   My Authors :  مشاهده جزئیات مربوط به نویسندگان .

 

5-   Personal Profile & Scopus Settings : تغییر در اطلاعات شخصــی از قبـــیل      user name ، Password ، E-mail و .

 

6-   Refworks Settings : در صورت اشتراک نرم افزارهای مدیریتی ماننــد Ref. Manager

این گزینه جستجو گر را جهت گرفتن خروجی یاری خواهد کرد .

 

7-   Change Password : تغییر اطلاعات مربوط به Register شدن در سایت .

Skip Navigation Links
پژوهش
مديريت اطلاع رساني و خدمات علمي Expand <a href='?ObjId=173&PageId=189'>مديريت اطلاع رساني و خدمات علمي </a>
مديريت مطالعات و بين المللExpand <a href='?ObjId=173&PageId=190'>مديريت مطالعات و بين الملل</a>
واحد توسعه و تحقیقات بالینی Expand <a href='?ObjId=173&PageId=2702'>واحد توسعه و تحقیقات بالینی </a>
مرکز تحقیقات دانشجویانExpand <a href='?ObjId=173&PageId=800'>مرکز تحقیقات دانشجویان</a>

نظر سنجي
پیشنهاد شما برای ایجاد رشد در امور تحقیقات و پژوهش دانشگاه بقیه الله (عج) چیست؟
    آرشيو...

تابلو اعلانات
آرشيو...

تعداد بازديد
تعدادبازديد 172752

لينکهاي مرتبط

مجلات علمي پژوهشي
لينکي در اين بخش قرارداده نشده

مهمترین اخبار
کسب رتبه پژوهشی واحدهای تحقیقات با... کسب رتبه پژوهشی واحدهای تحقیقات بالینی کشور ارسال کننده:
معاونت تحقیقات و فناوری
بازديد: 5580   1396/02/10
اولین جلسه ی هم اندیشی پایوران با ... اولین جلسه ی هم اندیشی پایوران با معاون تحقیقات و فن آوری و جانشین فرمانده پژوهشگاه ارسال کننده:
معاونت تحقیقات و فناوری
بازديد: 3003   1396/01/29
اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی هفت... اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی هفته پژوهش ارسال کننده:
مديريت مطالعات و بين الملل
بازديد: 2124   1395/10/22
مسابقه بزرگ کتابخوانی اخلاق در پژو... مسابقه بزرگ کتابخوانی اخلاق در پژوهش ارسال کننده:
مديريت مطالعات و بين الملل
بازديد: 2104   1395/10/06
هفته پژوهش گرامی باد هفته پژوهش گرامی باد ارسال کننده:
مديريت مطالعات و بين الملل
بازديد: 2194   1395/09/21
سمینار نیم روزه آینده پژوهی در غرب... سمینار نیم روزه آینده پژوهی در غرب آسیا و شمال آفریقا ارسال کننده:
مديريت مطالعات و بين الملل
بازديد: 2606   1395/03/09
آرشيو...

مقالات
آرشيو...


درباره ما | صفحه اصلی | گالري عکس | پرسش و پاسخ | تماس با ما|اخبار |نقشه سايت
© 2008 All rights Reserved. WWW.BMSU.Ac.Ir