پنج شنبه

پنج شنبه

چهار شنبه

چهار شنبه

سه شنبه

سه شنبه

دو شنبه

دو شنبه

یک شنبه

یک شنبه

شنبه

شنبه

نام کلینیک

شب

عصر

شب

عصر

شب

عصر

شب

عصر

شب

عصر

شب

عصر

 

 

 

 

 

دکتر محبی

 

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص جراحی توراکس

 

 

 

دکتر خوشینی

 

 

 

 

 

 

دکتر خوشینی

 

فوق تخصص جراحی ترمیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر الماسی

 

فوق تخصص جراحی اطفال

د.محمد زاده

 

د.تقی پور

 

د.کلانتر معتمد

 

د.ناصری

 

د.صفی آریان

د.صفی آریان

د.حسین زاده

د.ناصری

فوق تخصص جراحی قلب

 

 

د.گنجه

د.خاتمی

د.پناهی

د.گنجه

د.خاتمی

د.اخوان مقدم

د.موسوی

د.پناهی

 

د.سنگسری

جراحی عمومی

 

 

 

 

د.سنگسری

 

د.متولیان

 

د.اخوان مقدم

 

 

د.قاسمپور

 

 

 

 

 

 

 

خانم د.ساعی

 

د.تولیت

 

 

 

 

 

 

د.عظیمی

خ.د.حیدری

د.نوربالا

د.دادخواه

د.رشیدی

د.خاکی

د.مصطفی

د.دادخواه

د.فتاحی

د.خاکی

جراحی کلیه

 

 

 

(لاپاراسکوپی)

د.خاکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.عظیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.فرزانگان

 

د.روئین تن

 

دکتر سدیدی

د.روئین تن

 

 

جراحی  مغز و اعصاب

 

 

 

د.علیشیری

 

د.زهاوی

د.کوچکی

د.دادگستر

د.نادری

 

دکتر عبودی

دکتر عبودی

فوق تخصص چشم

 

 

 

(شبکیه)

 

(شبکیه)

(گلوکوم)

(قرنیه)

(قرنیه)

 

(شبکیه)

(شبکیه)

 

 

 

 

 

د.خبری

د.خبری

 

 

د.بلوکی مقدم

د.خبری

 

 

چشم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.نیلی

 

 

 

 

 

 

د.اخوان

د.دائمی

د.دائمی

 

د.صادق نژاد

د.لطفی

د.اخوان

 

د.دائمی

گوش و حلق و بینی

 

د.رجایی

د.امینی مقدم

د.مشایخ

د.بیگی

د.شریفی

د.اراسیاب

د.اراسیاب

 

د.فقیهی

د.اشراقی

د.اشراقی

بیماریهای زنان و زایمان و نازایی

 

 

 

د.امینی مقدم

(نازایی)

د.شرفی

د.جامعی

د.جامعی

 

د.طلاچیان

د.هاشمی

د.هاشمی

 

 

 

 

 

د.شریفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.موسوی

د.موسوی

د.موسوی

د.ردانی پور

د.نادری فر

د.جان نثاری

د.باقری فرد

د.رضایی

د.حسن زاده

د.شیروانی

د.شیروانی

ارتوپدی

 

(جراح دست)

(جراح دست)

(جراح دست)

 

د.جان نثاری

(هیپ و زانو)

 

 

د.رحیم نیا

 

 

 

د.جعفر بیگلو

د.رحیم نیا

د.رحیم نیا

 

(هیپ و زانو)

د.میر شاه ولد

 

 

 

 

 

 

 

(تومورهای اردپدی)

 

 

 

د.باقری فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.روغنی

 

 

 

د.اکبری

طب فیزیکی و توان بخشی

 

د.فتح آبادی

 

د.زرین پور

د.زرین پور

د.ابوسعیدی

 

د.امیری

د.زرین پور

د.بخشی

 

 

پوست و مو

 

د.ابوسعیدی

 

 

 

د.بخشی

 

د.ابوسعیدی

 

 

 

 

 

 

د.باقری

 

 

د.نعمتی

 

 

 

دکتر عین الهی

 

 

 

فوق تخصص داخلی کلیه

د.قاضی

 

 

 

 

 

 

 

د.قاضی

 

د.مهاجر

 

فوق تخصص غدد

 

د.توانا

د.فرمند

د.ملک محمد

 

د.توانا

 

 

د.قانعی

د.فدایی

د.اصلانی

د.ملک محمد

فوق تخصص ریه

 

 

د.کرباسی

 

 

د.قمر چهره

 

د.قمر چهره

د.امینی

 

 

 

فوق تخصص گوارش

 

 

 

 

 

 

 

 

د.خدمت

 

 

 

 

 

د.سالاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د.بایرامی

فوق تخصص روماتولوژی

 

د.قدیانی

د.سعادت

 

 

 

 

 

 

 

د.حسین زاده

 

فوق تخصص خون

 

 

 

د.عاملی

 

د.حمزه لویی

د.کچویی

 

 

 

خ.د. نیکنام

 

داخلی مغز و اعصاب

د.ضامنی

د.طاهونی

د.اسفندیاری

د.کرباسی

د.دادجو

د.میر لوحی

د.میر لوحی

دکتر مشکانی

د.کاظمی صالح

د.ضامنی

د.خسروی

دکتر مشکانی

داخلی قلب و عروق

 

 

 

(EPS)

(اینترونشنیست)

 

 

د.شهریاری

(اینترونشنیست)

د.منشی زاده

دکتر مشکانی

 

 

 

 

 

د.اسفندیاری

د.پیشگو

 

 

 

د.منشی زاده

 

 

 

 

 

 

د.مرائی زاده

 

د.مغانلو

د.مغانلو

د.مرائی زاده

د.مرائی زاده

 

د.مرائی زاده

د.الهیان

د.نجفی

بیماریهای داخلی

 

 

د.قربانی

 

 

 

د.ایزدی

 

د.حسینی

د.ایزدی

د.جنیدی

 

بیماریهای عفونی و تب دار

د.نبوی

د.نبوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص آسم و آلرژی

 

د.حسینی پور

د.تولایی

د.زارعی

د.معتمدی

د.معتمدی

د.اسماعیلی پور

د.فرهادی

د.حسینی پور

د.حسینی پور

 

د.اسماعیلی پور

روانپزشکی

 

د.حبیبی

د.جزایری

 

د.حبیبی

د.حبیبی

د.کرمی

 

د.جزایری

د.صالحی

 

د.تولایی

 

 

 

 

د.تفرشی

 

 

 

 

 

د.رزینالو

 

 

قلب و عروق اطفال

 

 

د.بیرقدار

د.بیرقدار

 

 

 

 

 

 

د.بیرقدار

 

داخلی کلیه اطفال

 

 

 

 

 

 

 

د.حسینی نژاد

د.سبزه چیان

د.سبزه چیان

 

 

اطفال

 

د. وطن دوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرشکی قانونی و مسمومیت ها

 

 

 

 

 

 

د.پیریایی

 

د.فنی

 

د.دلاوری

 

کلینیک درد

 

د.عزیزی

د.عزیزی

د.وردی

د.عزیزی

د.وردی

 

د.وردی

د.عزیزی

د.وردی

د.عزیزی

د.وردی

دندان پزشکی

 

د.وردی

 

د.نمازی

 

د.نمازی

 

د.نمازی

 

د.نمازی

 

د.نمازی